Dostawa DPD lub do Paczkomatu GRATIS przy zamówieniu powyżej 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Podmínky a pravidla

Pravidla a předpisy jsou automaticky přeloženy z polštiny do češtiny. Originální text najdete pod překladem.


§ 1. Definice

 1. Řád - tento Řád, upřesňující pravidla pro uzavírání kupních smluv na dálku prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o prodeji na dálku a pravidla pro reklamační řízení. Z hlediska služeb poskytovaných elektronicky jsou Řádem předpisy uvedené v Čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
 2. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavře s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu čl. 22 1 občanského zákoníku. Dle zákonné definice: spotřebitelem je fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 4. Fyzická osoba podnikající v OSVČ, která provádí nákup neprofesionální povahy - fyzická osoba uzavírající smlouvu o prodeji na dálku přímo související s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že k tomu nemá odbornou povahu osoba, vyplývající zejména z předmětu vykonávaného podnikatelskou činností, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti, jejichž zákon přiznává právo: odstoupit od smlouvy za podmínek poskytnutých Spotřebitelům , aplikovat ustanovení o zakázaných doložkách použitých ve vzorech smluv a odpovědnosti ze záruky za vady prodávaných věcí.
 5. Prodejce:
  INTERLOOK Łukasz Jarosiński,
  tel. +48 22 228661100,
  zamowienia@interlook.pl,
  NIP 118-180-80-01,
  REGON 140317694.
 6. Adresa sídla prodávajícího:
  Reymonta 21/366,
  01-840 Varšava.
 7. Internetový obchod – webová stránka provozovaná Prodávajícím, dostupná na následujících e-mailových adresách: interlook.pl , prostřednictvím které může Zákazník získat informace o Produktu a jeho dostupnosti, zakoupit Produkt nebo objednat poskytnutí služby.
 8. Kupní smlouva na dálku – smlouva o prodeji Zboží / poskytování služeb / dodání digitálního obsahu (pokud existuje), uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
 9. Zboží – movitá věc, kterou může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě.
 10. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie Internetového obchodu – dokument upřesňující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie jsou přílohou 3 nařízení a jsou k dispozici na adresehttps://interlook.pl/cze-privacy-and-cookie-notice.html .
 11. Trvalé médium - znamená materiál nebo nástroj umožňující Zákazníkovi nebo Prodávajícímu uchovávat jemu osobně určené informace způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po přiměřenou dobu pro účely, pro které jsou tyto informace používány a který umožňuje uložené informace, které mají být obnoveny beze změny, zejména elektronickou poštou.
 12. Elektronický objednávkový formulář - elektronický objednávkový postup zpřístupněný prodávajícím kupujícímu.
 13. Elektronický formulář pro vrácení – elektronický postup pro vrácení zboží poskytovaný prodávajícím kupujícímu; k dispozici na https://interlook.pl/returns-open.php .
 14. Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační řád poskytovaný prodávajícím kupujícímu; k dispozici na https://interlook.pl/rma-open.php .
 15. Odeslání objednávky - potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit" zákazníkem, považováno za odeslání závazného projevu vůle zákazníka k uzavření smlouvy o prodeji na dálku s prodávajícím.
 16. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v IT systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi a jím zadaných objednávkách a uzavřených Smlouvách o prodeji na dálku, s jejichž využitím může Zákazník včas zadávat objednávky - Zrušit nebo upravovat a uzavírat prodejní smlouvy na dálku.
 17. Hodnocení služby objednávky a Hodnocení jednotlivého zboží - subjektivní výroky a hodnocení udělované Zákazníkem ve formě hvězdiček od 1 do 5 pro Internetový obchod po dokončení Objednávky.

§ 2. Obecná ustanovení

 1. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky:
  1. uzavírání online smluv o prodeji – na zboží prodávané v internetovém obchodě,
  2. pravidla pro registraci a používání Účtu jako součásti Internetového obchodu,
  3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
  4. zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrdí přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky k vyřízení.
 2. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. webové prohlížeče v aktuální verzi, např.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. jakýkoli program z prohlížení souborů ve formátu PDF.
 3. Prodávající poskytuje tento Řád spolu s Přílohami prostřednictvím odkazu na domovské stránce před uzavřením Smlouvy o prodeji na dálku, v jejím průběhu a po jejím dokončení. Kupující si jej může stáhnout a vytisknout.
 4. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená úrovni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů. údaje zasílané na internetu neoprávněnými osobami.

§ 3. Objednávky

 1. Objednávku v Internetovém obchodě lze provést prostřednictvím Účtu nebo zvolit možnost nákupu bez registrace, v takovém případě je vytvořen interní účet, na jehož základě si Zákazník může Účet vytvořit. Interní účet je udržován, dokud nejsou data vymazána ze systému nebo dokud není Účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického formuláře objednávky dostupného na webových stránkách internetového obchodu. Objednané zboží se vybírá vložením do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je uvedeno mj jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství chce Zákazník objednat na jím určené místo. Zákazník podnikne příslušné technické kroky na základě zobrazených zpráv.
 3. Poté, co Zákazník uvede všechny potřebné údaje, se zobrazí souhrn zadané objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace o: identifikačních údajích prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceně objednaného zboží, včetně nákladů na dodání a další případně zvolené platební metodě, zvoleném způsobu dodání, době a nákladech na dodání.
 4. Je-li předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo služby poskytované elektronicky či na dálku – Spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku požadovaném pro zadání objednávky a umístěném na elektronickém objednávkovém formuláři souhlasí: „Souhlasím k dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo k zahájení poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupení od smlouvy ". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlas e-mailem.
 5. Pro zadání Objednávky je nutné poskytnout osobní údaje označené v Elektronickém objednávkovém formuláři jako povinné, přijmout obsah Řádu, odeslat objednávku stisknutím tlačítka „Objednat a zaplatit“.
  1. Odeslání elektronického objednávkového formuláře zákazníkem je závazným prohlášením vůle uzavřít smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto Pravidel.
  2. Smlouva o prodeji na dálku je považována za uzavřenou okamžikem přijetí elektronického objednávkového formuláře prodávajícím, což je potvrzeno zobrazením zprávy kupujícímu potvrzující přijetí objednávky a uvedením jejího čísla.
  3. Po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku Zákazník obdrží e-mailem potvrzení objednávky obsahující: potvrzení objednávky a konečné potvrzení všech podstatných náležitostí Objednávky a všeobecné podmínky Smlouvy o prodeji na dálku (Pravidla Internetového obchodu s Přílohy 1 a 2) údaje prodávajícího, odpovědnost prodávajícího za kvalitu služby, o službách poskytovaných prodávajícím po prodeji a o způsobu a důsledcích odstoupení od smlouvy. Poučení o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy je součástí Přílohy 1.
  4. Dokud prodávající nezahájí realizaci objednávky:
   1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na stránce Elektronického objednávkového formuláře a znovu projít celou cestu zadání objednávky. Změna objednávky se provádí odesláním nové, která nahradí dříve zadanou. Případně je platba provedená Zákazníkem zúčtována oproti nové objednávce a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
   2. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti „zrušit objednávku“ dostupné na stránce elektronického objednávkového formuláře.
  5. Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Náhrada bude provedena stejným způsobem platby, jaký použil zákazník.
  6. Doba vyřízení objednávky je od 1 do 30 pracovních dnů od data uzavření smlouvy.

§ 4. Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost provádění plateb formou platby předem, na dobírku (s platbou na účet po doručení). Možnost platby s odloženým datem platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s prodávajícím.
 2. Platbu za zboží je možné provést způsobem zvoleným při zadávání objednávky na elektronickém objednávkovém formuláři.
 3. Aktuálně dostupné způsoby platby formou plateb předem v Internetovém obchodě jsou dostupné na https://interlook.pl/cze-payments.html.

§ 5. Dodání

 1. Zákazník si na elektronickém objednávkovém formuláři vybere způsob doručení označením provedené volby.
 2. V případě, že si zákazník zboží nevyzvedne, což bude mít za následek vrácení zboží prodávajícímu, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se děje podáním prohlášení Zákazníkovi ve formě e-mailu.
 3. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi přijatou platbu za Zákazníkem zakoupené Zboží.
 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v online obchodě jsou dostupné na https://interlook.pl/cze-delivery.html .

§ 6. Odstoupení od smlouvy - elektronický formulář pro vrácení zboží

 1. Kupující, který je spotřebitelem, který uzavřel Smlouvu o prodeji na dálku, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od kupní smlouvy na dálku - smlouva se považuje za neplatnou.
 2. Právo odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v kapitolách 6 a 7 těchto Pravidel má také fyzická osoba provozující živnostník, která provede nákup neprofesionální povahy.
 3. Prodávající ověří právo podat prohlášení o odstoupení od smlouvy osobou uvedenou v bodě 2. Ověření se provádí kontrolou, zda uzavřená smlouva není pro tuto osobu odborného charakteru - což se provádí zejména rozborem kódů PKD uvedených v Centrálním registru a Informacích o ekonomické činnosti.
 4. Má-li se za to, že nákup Zboží uskutečněný živnostníkem v Internetovém obchodě byl profesionálního charakteru - Prodávající neprodleně, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy, informuje osobu podávající prohlášení o odstoupení od smlouvy. že vzhledem k profesionální povaze uskutečněného nákupu - nevzniká právo na odstoupení, a tudíž prohlášení o odstoupení od smlouvy - nemá právní účinky. Pokud bylo spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy vráceno i zboží fyzicky, bude zboží zasláno zpět na náklady osoby podávající prohlášení a na adresu uvedenou dříve v objednávce. Odpověď prodávajícího bude poskytnuta stejným způsobem, jaký použil osoba podávající prohlášení.
 5. V případě odstoupení od smlouvy – Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 6. Prohlášení spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména spotřebitel může:
  1. použijte elektronický formulář pro vrácení dostupný na webových stránkách internetového obchodu: https://interlook.pl/returns-open.php .
  2. odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou 2 - zasláním na adresu sídla prodávajícího.
  3. Prodávající neprodleně potvrdí na Trvalém nosiči skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
 7. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.
 8. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  1. na plnění smlouvy, kterou prodávající vydá věc, přičemž je povinen převést její vlastnické právo - od převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou dopravce, a jde-li o smlouvu, která :
   1. zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí poslední položky, šarže nebo části;
   2. spočívá v pravidelném doručování věcí po stanovenou dobu - od převzetí první věci;
  2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
 9. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1 těchto Pravidel) jsou poskytovány v elektronické podobě uvedené v bodě 3.5. .3 těchto Pravidel.
 10. Právo na odstoupení od kupní smlouvy na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v čl. 38 zákona ze dne 30.05.2014 (Sbírka zákonů z roku 2019, bod 134) o právech spotřebitele , včetně Domluvte si schůzku:
  1. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá podnikatel pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. jehož předmětem služby je neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  3. u kterého je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  4. jehož předmětem jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  5. na dodání digitálního obsahu a elektronických licencí, které nejsou zaznamenány na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. smlouva;
  6. jehož předmětem je věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti, a u které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  7. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;
  8. uzavřeno prostřednictvím veřejné dražby;
  9. na poskytování ubytovacích služeb, k jiným než bytovým účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, je-li ve smlouvě uveden den nebo doba poskytování služby;
  10. ve které jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, na kterém podnikatel nemá kontrolu;

§ 7. Důsledky odstoupení od smlouvy o prodeji zboží

 1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží vrátí spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání, odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízenému prodávajícím. Prodejce.
  1. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který použil Spotřebitel.
  2. Pokud spotřebitel pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy použije elektronický formulář pro vrácení, budou mu peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený spotřebitelem.
 2. Pokud Prodávající nenabídl, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele do doby, než obdrží Zboží zpět nebo dokud Spotřebitel neprokáže jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
 3. Prodávající může Spotřebiteli navrhnout, že si věc vyzvedne sám. Pokud však prodávající takový návrh neučiní - spotřebitel by měl vrátit věc prodávajícímu (nebo osobě pověřené prodávajícím k vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. smlouva. Pro dodržení lhůty stačí vrátit věci před jejím uplynutím. Zboží, které Spotřebitel vrací, zašlete na adresu sídla Prodávajícího.
 4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho užití způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.

§ 8. Stížnosti

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží bez fyzických a právních vad a odpovídá Zákazníkovi za fyzické a právní vady zakoupeného Zboží ve smyslu občanského zákoníku.
 2. Má-li Zboží fyzické nebo právní vady, může Kupující uplatnit u Prodávajícího reklamaci v rámci záruky za vady:
  1. prostřednictvím elektronického formuláře stížnosti;
  2. písemně na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na adresu zam counts@interlook.pl.
  3. V oznámení by měla být uvedena vada, o které se kupující domnívá, že zboží má, nároky vůči prodávajícímu a je-li to možné, doložit vadu. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Pokud neodpověděl ve výše uvedeném ve lhůtě se má za to, že reklamaci přijal. Prodávající poskytne kupujícímu odpověď na reklamaci písemně nebo na trvanlivém nosiči.
  4. Kroky, které musí kupující učinit pro uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení zboží prodávajícímu, jsou uvedeny v jednotlivých fázích elektronického reklamačního formuláře.
  5. Pokud Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na dopravu související s reklamací Zboží, nese Prodávající.
  6. Prodávající prověří, zda reklamace podaná fyzickou osobou podnikající v OSVČ provádějící neprofesionální nákup má pro tuto osobu neprofesionální charakter. Ověření se provádí analýzou kódů PKD uvedených v Centrálním registru a Informacích o hospodářské činnosti.
  7. Pokud v důsledku stížnosti podané spotřebitelem není spor vyřešen, poskytne prodávající spotřebiteli na papíře nebo na jiném trvalém nosiči prohlášení o:
   1. úmysl podat návrh na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo souhlas s účastí v takovém řízení, popř.
   2. odmítnutí účasti na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

§ 9. Názory

 1. Zákazník, který má Účet - může být ve stanovené době po dokončení Objednávky požádán e-mailem o přidání Hodnocení služby objednávky a posouzení jednotlivého zboží. Vyhodnocení obsluhy objednávky a hodnocení jednotlivého zboží je dobrovolné a bezplatné, a to tak, že kliknete na odkaz, kterým se dostanete na samostatnou stránku. V rámci jedné objednávky - Zákazník má možnost přidat výše uvedená Hodnocení pouze jednou.
 2. V rámci výše zmíněného Hodnocení, Zákazník může udělit hodnocení ve formě hvězdiček od 1 do 5 a přidat slovní prohlášení omezené na 65 535 slov. Výše Hodnocení jsou automaticky podepsána jménem a městem Zákazníka, které Zákazník uvede při registraci Účtu.
 3. Hodnocení jsou uložena a veřejně prezentována na webových stránkách internetového obchodu a také na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com .
 4. Prodávající neověřuje obsah a nekontroluje Recenze na objednávkách. Kupující je výhradně a nezávisle odpovědný za prohlášení učiněné v rámci hodnocení. Prodávající je oprávněn zablokovat Hodnocení zcela nebo zčásti v souladu s ustanoveními zákona a tohoto řádu.
 5. Je nepřijatelné zveřejňovat jakýkoli obsah obsahující nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně považované za neslučitelné s morálkou. Je také nepřijatelné zveřejňovat nezákonný obsah, který porušuje práva třetích stran nebo představuje akt nekalé soutěže.
 6. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, propagačního či reklamního charakteru nebo obsahující osobní údaje třetích osob. Je také zakázáno zveřejňovat nezákonný obsah, zejména takový, který představuje akt nekalé soutěže atd.
 7. Zákazník odpovídá za upravená a zveřejněná prohlášení, zejména odpovídá za porušení práv nebo zboží třetích osob
 8. Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah Hodnocení skryt před ostatními uživateli Obchodu, udělené hodnocení v podobě hvězdiček se však započítává do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10. Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že nemá nárok na žádná práva, včetně práv autorských nebo souvisejících práv, k jím zveřejněným Hodnocením a prohlášením, s výjimkou práva užívat Internetový obchod způsobem uvedeným v Pravidlech. Zákazník nemá právo na jakékoli nahrávání, reprodukci, sdílení, zveřejňování nebo šíření obsahu, pokud takové povolení nevyplývá z ustanovení zákona nebo Nařízení.
 2. Zákazník není oprávněn zasahovat do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování či jiných prvků Internetového obchodu.
 3. Zákazník zveřejněním Recenzí v Internetovém obchodě, které představují díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících, uděluje Prodávajícímu nevýhradní a bezplatnou a časově a územně neomezenou licenci k užití těchto děl. Prodávajícím spolu s právem na udělení podlicence, která zahrnuje veřejné sdílení díla tak, aby k němu měl přístup každý na jím zvoleném místě a v čase (Internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti využití známé v době udělení, zejména pro následující oblasti použití:
  1. v oblasti záznamu a rozmnožování díla jakoukoliv technikou - zejména tiskem, reprografickým, magnetickým nebo digitálním záznamem, t. síť, včetně internetu a souvisejících on-line služeb, jakož i množení, nahrávání, používání na internetu, reklama, množení elektronického záznamu v paměti počítače a v interních a externích sítích,
  2. použití celého díla nebo jeho fragmentů nebo jakýchkoli prvků s možností úpravy vyplývající z podstaty daného online média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, v newsletterech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo fragmenty děl; použití zcela nebo zčásti k propagaci a reklamě, zejména ve formě audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
  3. pokud jde o obchodování s originálem nebo kopiemi, na kterých bylo dílo zaznamenáno - marketing, půjčování, pronájem originálu nebo kopií,
  4. v rámci rozšiřování díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejné předvádění, vystavování, vystavování, rozmnožování, vysílání a převysílání, jakož i zpřístupňování díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý na místě přístup. a jimi zvolený čas,
  5. použití děl pro propagační a marketingové účely;
 4. Odstranění Účtu Zákazníkem nebo Vyhodnocení v souladu s kapitolou 9 bod 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky použití jsou platné od 26.05.2022.
 2. V případě změny nebo zrušení některého z ustanovení těchto Pravidel rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu zůstávají zbývající ustanovení v platnosti a zavazují Prodávajícího a Zákazníka.
 3. Rozhodným právem pro všechny spory související s Nařízeními je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je Spotřebitelem, může při vyřizování reklamací a zjednávání nápravy využít i mimosoudních prostředků. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a nápravy lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že uvedená jednání jsou dobrovolná a obě strany s nimi musí souhlasit.
 4. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 bychom vás rádi informovali, že na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr existuje platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je webová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§ 12. Příloha 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy za níže uvedených podmínek má i osoba provozující živnostník, která provádí neprofesionální nákup, tedy vyplývající zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o centrálního registru a informací o ekonomické činnosti. Právo na odstoupení od smlouvy za níže uvedených podmínek má - Spotřebitel. Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
  1. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabude fyzické držení zboží;
  2. v případě smlouvy vyžadující převod vlastnictví mnoha položek, které jsou dodávány odděleně ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabude fyzickou držbu poslední položky;
  3. v případě smlouvy vyžadující převod vlastnického práva k položkám dodávaným v dávkách nebo po částech ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabude fyzické držení poslední šarže nebo části ;
  4. v případě smluv o pravidelném doručování zboží po určitou dobu ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabudete do fyzické držby první zboží;
  5. u smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči - ode dne uzavření smlouvy.
 2. Pro využití práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat, tj.: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Varšava, tel. 692002692, zam druk@interlook.pl jednoznačnými prohlášeními (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
 3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
 4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://interlook.pl/returns-open.php . Pokud této možnosti využijete, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvanlivém nosiči.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.
 6. V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější námi nabízený způsob standardního dodání) , a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak.
 7. V případě smluv zavazujících se k převodu vlastnického práva k věcem, u kterých jsme nenabídli vyzvednutí zboží v případě odstoupení od smlouvy, jsme povinni zadržet vrácení peněz do převzetí věci nebo do prokázání jejího vrácení. nám poskytne, podle toho, co nastane dříve.
 8. Vrácenou položku prosím zašlete na následující adresu: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Varšava, a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží.
 9. Vzhledem k váze a rozměrům Zboží může v případě odstoupení od smlouvy - vrácení Zboží znamenat vyšší náklady než běžné poštovní doručení. Pokud chcete využít služeb kurýrních společností, může být nutné poslat balík na paletě, což je dražší než běžná pošta.

§ 13. Příloha 2 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedawca:
  INTERLOOK Łukasz Jarosiński,
  tel. +48 22 228661100,
  zamowienia@interlook.pl,
  NIP 118-180-80-01,
  REGON 140317694.
 6. Adres siedziby Sprzedającego:
  Reymonta 21/366,
  01-840 Warszawa.
 7. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://interlook.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 8. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 10. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://interlook.pl/cze-privacy-and-cookie-notice.html.
 11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 12. Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 13. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://interlook.pl/returns-open.php.
 14. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://interlook.pl/rma-open.php.
 15. Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 16. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 17. Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3. Zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "".
  1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
  3. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
  4. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
   1. Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
   2. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
  5. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  6. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 4. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem (z płatnością na konto po dostawie). Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://interlook.pl/cze-payments.html.

§ 5. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://interlook.pl/cze-delivery.html.

§ 6. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://interlook.pl/returns-open.php.
  2. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
  3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.
 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 9. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej wskazanej w punkcie 3.5.3 niniejszego Regulaminu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

§ 7. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  2. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres zamowienia@interlook.pl.
  3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
  4. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
  5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
  6. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
  7. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
   1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
   2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 9. Opinie

 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen.
 2. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych. Ww. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrzych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich
 8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 10. Własność intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2022.10.19.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje - Konsumentowi. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  1. w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia,w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa, tel. +48 22 228661100, zamowienia@interlook.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://interlook.pl/returns-open.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy - mamy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

§ 13. Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

pixelpixelpixelpixel