Dostawa DPD lub do Paczkomatu GRATIS przy zamówieniu powyżej 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zásady ochrany osobních údajů.

1. Správce dat a definice

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků / Uživatelů Internetového obchodu, nazývaný také Prodávající, je: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, telefon: 692002692, NIP: 118-180-80-01, REGON: 140317694.
 2. Správce údajů můžete kontaktovat:
  1. na korespondenční adrese: Reymonta 21/366, 01-840 Varšava;
  2. na e-mailové adrese: zamowienia@interlook.pl.
 3. Uživatel – fyzická osoba vstupující na web/stránky Internetového obchodu nebo využívající služby či funkce popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.
 4. Zákazník - fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, fyzická osoba, která je Spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavře s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
 5. Internetový obchod – webová stránka provozovaná Prodávajícím, dostupná na následujících elektronických adresách (webových stránkách): interlook.pl , prostřednictvím které může Zákazník / Uživatel získat informace o Produktu a jeho dostupnosti, jakož i zakoupit Produkt nebo objednat poskytnutí službu.
 6. Newsletter - informace včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002. o poskytování elektronických služeb (sbírka zákonů z roku 2020, položka 344) od prodávajícího zaslané Zákazníkovi / Uživateli elektronickými prostředky; jeho převzetí je dobrovolné a vyžaduje souhlas Klienta / Uživatele.
 7. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi/Uživateli, jakož i o jím zadaných objednávkách a uzavřených smlouvách, s jejichž využitím může Zákazník/Uživatel zadávat objednávky a uzavírat smlouvy.
 8. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

2. Účely, právní základy a doba zpracování údajů

 1. Za účelem realizace smlouvy o prodeji na dálku prodávající zpracovává:
  1. informace o zařízení Uživatele pro zajištění správného fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v cookies nebo jiných podobných technologiích, údaje o relaci, údaje o webovém prohlížeči, údaje o zařízení, údaje o aktivitě na Webu, včetně jednotlivých podstránek;
  2. informace o geolokaci, pokud Uživatel souhlasil s přístupem poskytovatele služby ke geolokaci. Geolokační informace se používají k tomu, abychom vám mohli poskytovat přizpůsobené nabídky produktů a služeb;
  3. Osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu nebo jiné osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro dokončení nákupu a které Správce vyžaduje v nákupním procesu.
 2. Tyto informace neobsahují údaje o identitě Uživatelů, ale v kombinaci s dalšími informacemi mohou představovat osobní údaje, a proto je Správce pokrývá plnou ochranou dle GDPR.
 3. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR, za účelem poskytnutí služby, tj. smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s Nařízením a v souladu s čl. 6 sec. 1 lit. GDPR, v souvislosti se souhlasem s používáním některých cookies nebo jiných obdobných technologií, vyjádřeným příslušným nastavením webového prohlížeče v souladu se zákonem o telekomunikacích nebo v souvislosti se souhlasem s geolokací. Údaje jsou zpracovávány, dokud Zákazník / Uživatel neukončí používání Internetového obchodu.
 4. Správce se zavazuje učinit veškerá opatření vyžadovaná podle čl. 32 GDPR, tj. s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu a účelům zpracování, jakož i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností, zavádí Správce vhodné technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající tomuto riziku.

3. Marketingové aktivity správce

 1. Na webových stránkách Internetového obchodu může Správce údajů zveřejňovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Zobrazování tohoto obsahu provádí Správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. f GDPR, tedy v souladu s oprávněným zájmem Správce údajů spočívajícím ve zveřejnění obsahu souvisejícího s poskytovanými službami a obsahu propagačních kampaní, na kterých se Správce údajů podílí. Toto jednání zároveň neporušuje práva a svobody Zákazníků/Uživatelů, Zákazníci/Uživatelé očekávají, že obdrží podobný obsah, a dokonce to očekávají nebo je to jejich přímý účel návštěvy webu/stránek Internetového obchodu.

4. Příjemci uživatelských dat

 1. Správce údajů zpřístupňuje osobní údaje uživatelů pouze zpracovatelským subjektům na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb správci údajů, např. hosting a obsluha webových stránek, IT služby, marketingové a PR služby.

5. Zasílání osobních údajů do třetích zemí

 1. Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.

6. Práva subjektů údajů

 1. Každý subjekt údajů má právo:
  1. přístup (článek 15 GDPR) - získání potvrzení od Správce údajů, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Jsou-li údaje o osobě zpracovávány, má k nim přístup a získat tyto informace: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, o době o uložení údajů nebo kritériích pro jejich určení, o právu požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů z důvodu subjektu údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování;
  2. obdržet kopii údajů (čl. 15 odst. 3 GDPR) - obdržet kopii subjektu údajů, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může správce údajů účtovat přiměřený poplatek, vyplývající z administrativních nákladů;
  3. na opravu (článek 16 GDPR) - požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají, nebo doplnění neúplných údajů;
  4. na výmaz údajů (článek 17 GDPR) - požaduje výmaz svých osobních údajů, pokud Správce údajů již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování;
  5. o omezení zpracování (článek 18 GDPR) - žádá o omezení zpracování osobních údajů, když:
   1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů - na dobu umožňující správci zkontrolovat správnost těchto údajů,
   2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s jejich odstraněním a žádá o omezení jejich použití,
   3. Správce údajů již tyto údaje nepotřebuje, ale potřebuje je subjekt údajů ke stanovení, uplatnění nebo obhajobě nároků,
   4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování – do ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;
  6. předat údaje (článek 20 GDPR) - získat osobní údaje, které se jich týkají, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, které poskytl správci údajů, a požadovat zaslání těchto údajů jinému správci, pokud se jedná o údaje zpracovávány na základě souhlasu osoby, jejíž se údaje týkají, nebo smlouvy s ní uzavřené a jsou-li údaje zpracovávány automatizovaným způsobem;
  7. vznést námitku (článek 21 GDPR) - vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro legitimní účely správce, z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací, včetně profilování. Poté správce údajů posoudí existenci platných, oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektů údajů nebo důvodů pro stanovení, šetření nebo obhajobu nároků. Pokud jsou podle posouzení zájmy subjektu údajů důležitější než zájmy správce, bude Správce povinen údaje pro tyto účely přestat zpracovávat;
  8. souhlas kdykoli a bez udání důvodu odvolat, avšak zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu bude i nadále zákonné. Odvolání souhlasu bude mít za následek, že Správce přestane zpracovávat osobní údaje pro účel, pro který byl souhlas udělen.
 2. Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat Správce údajů pomocí poskytnutých kontaktních údajů a informovat jej o tom, jaké právo a v jakém rozsahu chce uplatnit.

7. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v Polsku prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, kterou lze kontaktovat následujícím způsobem:
 2. dopisem: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. prostřednictvím elektronické schránky dostupné na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 4. Linka pomoci: 606-950-0000.

8. Inspektor ochrany údajů

 1. V každém případě se subjekt údajů může také obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce e-mailem nebo písemně na adresu Správce údajů uvedenou v části 1 bod 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.

9. Změny Zásad ochrany osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů a cookies mohou být doplňovány nebo aktualizovány v souladu s aktuálními potřebami Správce za účelem poskytování aktuálních a spolehlivých informací Klientům / Uživatelům.

10. Soubory cookie

 1. Internetový obchod plní funkce získávání informací o zákaznících, uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. prostřednictvím informací zadávaných dobrovolně do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
  2. ukládáním souborů cookie v koncových zařízeních (tzv. „cookies“);
  3. shromažďováním logů webového serveru provozovatelem hostingu Internetového obchodu (nezbytné pro správný provoz webu).
 2. Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou ukládány na koncovém zařízení Zákazníka / Uživatele a jsou určeny pro používání webových stránek Internetového obchodu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Internetový obchod používá cookies pouze po předchozím souhlasu Zákazníka / Uživatele obchodu. Souhlas s používáním všech cookies Internetovým obchodem probíhá kliknutím na tlačítko: „SOUHLASÍM, CHCI PŘEJÍT NA STRÁNKY“ při zobrazení zprávy o používání cookies Internetovým obchodem nebo zavřením této zprávy. .
 4. Pokud Zákazník / Uživatel Internetového obchodu nesouhlasí s používáním cookies Internetovým obchodem, může využít možnosti: „Nesouhlasím“, dostupné rovněž ve zprávě o používání cookies Internetovým obchodem popř. provést změny v nastavení webového prohlížeče, který aktuálně používá (může však dojít k nefunkčnosti webu Internetového obchodu).
 5. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč / systém ze seznamu a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právním základem pro zpracování osobních údajů z cookies jsou oprávněné zájmy Správce údajů spočívající v poskytování kvalitních služeb, zajištění bezpečnosti služeb.
 7. Internetový obchod používá dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění Internetového obchodu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). "Trvalé" cookies jsou uloženy v koncovém zařízení Zákazníka / Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo do doby, než je Zákazník / Uživatel smaže.
 8. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  1. vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak zákazníci / uživatelé internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  2. udržování zákaznické/uživatelské relace (po přihlášení), díky které nemusí zákazník/uživatel znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu;
  3. určení profilu zákazníka / uživatele za účelem zobrazení doporučení produktů a spárovaných materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 9. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Klienta / Uživatele. Klienti / uživatelé mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie.
 10. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách Internetového obchodu.
 11. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Zákazníka / Uživatele mohou využívat také inzerenti a partneři Internetového obchodu spolupracující s Internetovým obchodem.
 12. Soubory cookie může síť Google používat k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým zákazník / uživatel používá internetový obchod. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době pobytu na dané stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .
 13. Doporučujeme, aby si zákazník / uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby se dozvěděl o pravidlech používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics.
 14. Pokud jde o informace o preferencích zákazníka / uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může zákazník / uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/ .
 15. Na webových stránkách Internetového obchodu jsou pluginy, které mohou přenášet data Zákazníků/Uživatelů Administrátorům, jako jsou: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 16. Za účelem správné implementace Smlouvy o prodeji na dálku může Správce údajů sdílet údaje Zákazníků / Uživatelů s kurýrními subjekty. Aktuálně dostupné způsoby doručení v online obchodě jsou dostupné na: https://interlook.pl/cze-delivery.html .
 17. Za účelem správné implementace Smlouvy o prodeji na dálku může Správce zpřístupnit údaje Zákazníků / Uživatelů online platebním systémům. Aktuálně dostupné způsoby platby ve formě plateb předem v Internetovém obchodě jsou dostupné na: https://interlook.pl/cze-payments.html .

11. Zpravodaj

 1. Zákazník může souhlasit se zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později v příslušné záložce. V případě takového souhlasu obdrží Zákazník / Uživatel informace (Newsletter) Internetového obchodu, jakož i další obchodní informace zasílané Prodávajícím na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 2. Zákazník se může kdykoli odhlásit ze zasílání Newsletteru sám zaškrtnutím příslušného políčka na stránce svého účtu nebo prostřednictvím formuláře https://interlook.pl/newsletter.php kliknutím na příslušný odkaz v obsahu každého Newsletter nebo prostřednictvím Zákaznického servisu Zákazník.

12. Účet

 1. Zákazník/Uživatel nesmí v Internetovém obchodě zveřejňovat nebo poskytovat Prodávajícímu jakýkoli obsah, včetně názorů a jiných nezákonných údajů.
 2. Klient / Uživatel získá přístup k Účtu po registraci.
 3. Zákazník/Uživatel v rámci registrace uvede typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název firmy, daňové identifikační číslo, údaje pro vystavení prodejního dokladu, přepravní údaje, e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Zákazník / uživatel zajišťuje, že údaje, které uvedl v registračním formuláři, jsou pravdivé. Registrace vyžaduje, abyste si pozorně přečetli Pravidla a na registračním formuláři uvedli, že Zákazník / Uživatel si Pravidla přečetl a plně přijímá všechna jejich ustanovení.
 4. Okamžikem udělení přístupu Zákazníka / Uživatele k Účtu je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb ohledně Účtu na dobu neurčitou. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v Pravidlech.
 5. Registrace účtu na jedné z webových stránek Internetového obchodu současně znamená registraci umožňující přístup na další stránky, na kterých je Internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/Uživatel může smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli s okamžitou účinností vypovědět, a to tak, že o tom Prodávajícího informuje e-mailem nebo písemně na adresu Správce údajů, uvedenou v části 1 bodu 2 těchto zásad Ochrana osobních údajů a Cookies. Politika.
 7. Prodávající má právo ukončit smlouvu o poskytování služeb ohledně Účtu v případě ukončení poskytování nebo převodu služby Internetového obchodu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení Obchodního zákoníku ze strany Zákazníka / Uživatele. Řádu a v případě nečinnosti Zákazníka / Uživatele po dobu 6 měsíců. Smlouva je vypovězena se sedmidenní výpovědní lhůtou. Prodávající může stanovit, že k opětovné registraci Účtu bude vyžadován souhlas Prodávajícího.
pixelpixelpixelpixel