Dostawa DPD lub do Paczkomatu GRATIS przy zamówieniu powyżej 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

1. Duomenų valdytojas ir apibrėžimai

 1. Klientų / Internetinės parduotuvės naudotojų asmens duomenų administratorius, dar vadinamas Pardavėju, yra: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, telefonas: 692002692, NIP: 118-180-80-01, REGON: 140317694.
 2. Su duomenų administratoriumi galite susisiekti:
  1. korespondencijos adresu: Reymonta 21/366, 01-840 Varšuva;
  2. elektroninio pašto adresu: zamowienia@interlook.pl.
 3. Vartotojas – fizinis asmuo, įeinantis į Internetinės parduotuvės svetainę/puslapius arba naudojantis šioje Privatumo ir slapukų politikoje aprašytomis paslaugomis ar funkcijomis.
 4. Klientas – veiksnus fizinis asmuo, fizinis asmuo, kuris yra Vartotojas, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymai suteikia teisinį veiksnumą, sudarantys su Pardavėju nuotolinės prekybos sutartį.
 5. Internetinė parduotuvė – Pardavėjo tvarkoma svetainė, pasiekiama šiais elektroniniais adresais (svetainėmis): interlook.pl , per kurią Klientas/Vartotojas gali gauti informaciją apie Prekę ir jos prieinamumą, taip pat įsigyti Prekę arba užsisakyti jos suteikimą paslauga.
 6. Naujienlaiškis – informacija, įskaitant komercinę informaciją, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 18 d. įstatyme. dėl elektroninių paslaugų teikimo (2020 m. Teisės aktų leidinys, 344 punktas) iš Pardavėjo, siunčiamų Klientui / Vartotojui elektroninėmis priemonėmis; jo gavimas yra savanoriškas ir reikalingas Kliento / Vartotojo sutikimas.
 7. Paskyra – Internetinėje parduotuvėje ir Pardavėjo IRT sistemoje saugomų duomenų apie konkretų Klientą / Vartotoją bei jo pateiktus užsakymus ir sudarytas sutartis rinkinys, kuriuo naudodamasis Klientas / Vartotojas gali pateikti užsakymus ir sudaryti sutartis.
 8. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95/46 / EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2. Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir laikas

 1. Siekdamas įgyvendinti nuotolinio pardavimo sutartį, Pardavėjas vykdo:
  1. informacija apie Vartotojo įrenginį, užtikrinantį teisingą paslaugų veikimą: kompiuterio IP adresas, slapukuose ar kitose panašiose technologijose esanti informacija, seanso duomenys, interneto naršyklės duomenys, įrenginio duomenys, duomenys apie veiklą Svetainėje, įskaitant atskirus subpuslapius;
  2. informacija apie geografinę vietą, jei Vartotojas sutiko su paslaugų teikėjo prieiga prie geografinės vietos nustatymo. Geolokacijos informacija naudojama siekiant pateikti jums labiau pritaikytus produktų ir paslaugų pasiūlymus;
  3. Vartotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, buveinės adresas, korespondencijos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokesčių mokėtojo kodas, banko sąskaitos numeris ar kiti asmens duomenys, kuriuos pateikti būtina norint užbaigti pirkimą ir kuriuos Administratorius reikalauja pirkimo procese.
 2. Šioje informacijoje nėra duomenų apie Naudotojų tapatybę, tačiau kartu su kita informacija gali būti asmens duomenys, todėl Administratorius juos visiškai apsaugo pagal BDAR.
 3. Šie duomenys tvarkomi vadovaujantis 2008 m. 6 sek. 1 lit. b GDPR, siekiant teikti paslaugą, t.y. elektroninių paslaugų teikimo sutartį pagal Nuostatus ir pagal str. 6 sek. 1 lit. BDAR, susijusį su sutikimu naudoti tam tikrus slapukus ar kitas panašias technologijas, išreikštą atitinkamais interneto naršyklės nustatymais pagal Telekomunikacijų įstatymą arba su sutikimu dėl geografinės vietos nustatymo. Duomenys tvarkomi tol, kol Klientas / Vartotojas nutraukia naudojimąsi Internetine parduotuve.
 4. Administratorius įsipareigoja imtis visų priemonių, reikalingų pagal 2006 m. 32 BDAR, t. y. atsižvelgdamas į techninių žinių lygį, įgyvendinimo kainą ir tvarkymo pobūdį, apimtį ir tikslus, taip pat į fizinių asmenų teisių ar laisvių pažeidimo riziką, skirtingą tikimybę ir sunkumą, Administratorius įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias šią riziką atitinkantį saugumo lygį.

3. Administratoriaus rinkodaros veikla

 1. Internetinės parduotuvės svetainėje Duomenų administratorius gali skelbti rinkodaros informaciją apie savo produktus ar paslaugas. Šį turinį rodo Duomenų administratorius pagal str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. f BDAR, t. y. pagal teisėtą Duomenų administratoriaus interesą, kurį sudaro su teikiamomis paslaugomis susijusio turinio skelbimas ir reklaminių kampanijų, kuriose dalyvauja Duomenų administratorius, turinys. Tuo pačiu, šis veiksmas nepažeidžia Klientų / Vartotojų teisių ir laisvių, Klientai / Vartotojai tikisi gauti panašų turinį ir net tikisi to arba tai yra jų tiesioginis lankymosi Internetinės parduotuvės svetainėje / puslapiuose tikslas.

4. Vartotojų duomenų gavėjai

 1. Naudotojų asmens duomenis Duomenų administratorius atskleidžia tik tvarkantiems subjektams pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo pavedimo sutartis, siekiant teikti Duomenų tvarkytojui paslaugas, pvz., Svetainės prieglobą ir aptarnavimą, IT paslaugas, rinkodaros ir viešųjų ryšių paslaugas.

5. Asmens duomenų siuntimas į trečiąsias šalis

 1. Asmens duomenys nebus tvarkomi trečiosiose šalyse.

6. Duomenų subjektų teisės

 1. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę:
  1. prieiga (BDAR 15 straipsnis) – gauti Duomenų administratoriaus patvirtinimą, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi. Jeigu duomenys apie asmenį tvarkomi, jis turi teisę su jais susipažinti ir gauti tokią informaciją: apie tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems buvo ar bus atskleisti duomenys, apie laikotarpį duomenų saugojimo ar jų nustatymo kriterijų, dėl duomenų subjekto teisės reikalauti ištaisyti, ištrinti arba apriboti asmens duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad toks tvarkymas būtų;
  2. gauti duomenų kopiją (BDAR 15 str. 3 d.) – gauti tvarkomo duomenų subjekto kopiją, pirmoji kopija yra nemokama, o už vėlesnes kopijas Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, dėl administracinių išlaidų;
  3. dėl ištaisymo (BDAR 16 straipsnis) - reikalauti ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis arba papildyti neišsamius duomenis;
  4. ištrinti duomenis (BDAR 17 straipsnis) – prašo ištrinti savo asmens duomenis, jeigu Duomenų valdytojas nebeturi teisinio pagrindo juos tvarkyti arba duomenys nebereikalingi tvarkymo tikslams;
  5. apriboti tvarkymą (BDAR 18 str.) – prašo apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai:
   1. duomenų subjektas ginčija asmens duomenų tikslumą – laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti šių duomenų teisingumą,
   2. tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas prieštarauja jų pašalinimui, prašydamas apriboti jų naudojimą,
   3. Duomenų valdytojui šių duomenų nebereikia, tačiau jie reikalingi duomenų subjektui reikalavimams pareikšti, pareikšti ar apginti,
   4. duomenų subjektas nesutiko su duomenų tvarkymu – kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėti pagrindai yra svarbesni už duomenų subjekto pagrindą;
  6. perduoti duomenis (BDAR 20 str.) – susistemintu, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Duomenų administratoriui, ir prašyti išsiųsti šiuos duomenis kitam Administratoriui, jeigu duomenys yra tvarkomi remiantis asmens, kurio duomenys yra susiję, sutikimo arba su juo sudarytos sutarties pagrindu ir jei duomenys tvarkomi automatizuotu būdu;
  7. prieštarauti (BDAR 21 straipsnis) – nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtais administratoriaus tikslais, dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia situacija, įskaitant profiliavimą. Tada duomenų valdytojas įvertina, ar yra pagrįstų, teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, viršijančių duomenų subjektų interesus, teises ir laisves, arba pagrindą pareikšti, tirti ar ginti pretenzijas. Jeigu, vertinimu, duomenų subjekto interesai yra svarbesni už duomenų valdytojo interesus, Duomenų valdytojas privalės nutraukti duomenų tvarkymą šiais tikslais;
  8. bet kada ir nenurodant priežasties atšaukti sutikimą, tačiau asmens duomenų tvarkymas, atliktas iki sutikimo atšaukimo, vis tiek išliks teisėtas. Sutikimo atšaukimas lems tai, kad Administratorius nustos tvarkyti asmens duomenis tuo tikslu, dėl kurio buvo duotas sutikimas.
 2. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turėtų kreiptis į Duomenų administratorių nurodytais kontaktiniais duomenimis ir informuoti, kokia teise ir kokia apimtimi jis nori pasinaudoti.

7. Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas

 1. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lenkijoje yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos, kurios buveinė yra Varšuvoje, ul. Stawki 2, su kuriuo galima susisiekti tokiu būdu:
 2. laišku: ul. Stawki 2, 00-193 Varšuva;
 3. per elektroninę pašto dėžutę, kurią rasite adresu: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 4. Pagalbos linija: 606-950-0000.

8. Duomenų apsaugos inspektorius

 1. Bet kuriuo atveju duomenų subjektas taip pat gali tiesiogiai susisiekti su Administratoriaus duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu arba raštu duomenų administratoriaus adresu, nurodytu šios privatumo ir slapukų politikos 1 skyriaus 2 punkte.

9. Privatumo politikos pakeitimai

 1. Privatumo ir slapukų politika gali būti papildyta arba atnaujinama atsižvelgiant į esamus Administratoriaus poreikius, siekiant teikti aktualią ir patikimą informaciją Klientams / Vartotojams.

10. Slapukai

 1. Informacijos apie klientus, vartotojus ir jų elgesį gavimo funkcijas internetinė parduotuvė atlieka šiais būdais:
  1. per informaciją, savanoriškai įvedamą į formas tam tikriems tikslams, susijusiems su konkrečios formos funkcija;
  2. išsaugant slapukų failus galutiniuose įrenginiuose (vadinamuosius "slapukus");
  3. Internetinės parduotuvės prieglobos operatoriui renkant žiniatinklio serverio žurnalus (būtinus tinkamam svetainės veikimui).
 2. Slapukai yra IT duomenys, ypač tekstiniai failai, kurie yra saugomi Kliento / Vartotojo galutiniame įrenginyje ir yra skirti naudotis Internetinės parduotuvės svetaine. Slapukuose paprastai yra svetainės, iš kurios jie ateina, pavadinimas, saugojimo laikas galutiniame įrenginyje ir unikalus numeris.
 3. Internetinė parduotuvė naudoja slapukus tik gavusi išankstinį Kliento / Parduotuvės naudotojo sutikimą šiuo klausimu. Sutikimas, kad Internetinė parduotuvė naudotų visus slapukus, įvyksta paspaudus mygtuką: „SUTINKU, NORIU EITI Į SVETAINĘ“, kai pasirodo pranešimas apie Internetinės parduotuvės naudojamus slapukus arba uždarant šį pranešimą. .
 4. Jei Klientas / Internetinės parduotuvės naudotojas nesutinka, kad Internetinė parduotuvė naudotų slapukus, jis gali pasinaudoti galimybe: „Nesutinku“, taip pat esančia pranešime apie Internetinės parduotuvės slapukų naudojimą arba atlikti interneto naršyklės, kurią jis šiuo metu naudoja, nustatymų pakeitimus (tačiau dėl to gali sutrikti Internetinės parduotuvės svetainės veikimas).
 5. Norėdami tvarkyti slapukų nustatymus, iš sąrašo pasirinkite žiniatinklio naršyklę / sistemą ir vykdykite instrukcijas: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Asmens duomenų tvarkymo iš slapukų teisinis pagrindas yra teisėti Duomenų administratoriaus interesai, susidedantys iš kokybiškų paslaugų teikimo, paslaugų saugumo užtikrinimo.
 7. Internetinėje parduotuvėje naudojami du pagrindiniai slapukų tipai: seanso slapukai ir nuolatiniai slapukai. Seanso slapukai yra laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galutiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš Internetinės parduotuvės arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. „Nuolatiniai“ slapukai yra saugomi galutiniame Kliento / Vartotojo įrenginyje slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Klientas / Vartotojas juos ištrina.
 8. Slapukai naudojami šiais tikslais:
  1. statistikos kūrimas, padedantis suprasti, kaip Internetinės parduotuvės Klientai / Vartotojai naudojasi interneto svetainėmis, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;
  2. Kliento / Vartotojo seanso palaikymas (prisijungus), kurio dėka Klientui / Vartotojui nereikia iš naujo įvesti savo prisijungimo ir slaptažodžio kiekviename Internetinės parduotuvės subpuslapyje;
  3. Kliento / Vartotojo profilio nustatymas, kad būtų rodomos produktų rekomendacijos ir atitinkama medžiaga reklamos tinkluose, ypač Google tinkle.
 9. Programinė įranga, skirta naršyti svetainėse (žiniatinklio naršyklė), paprastai pagal numatytuosius nustatymus leidžia įrašyti slapukus galutiniame Kliento / Vartotojo įrenginyje. Klientai / vartotojai gali pakeisti nustatymus šiuo atžvilgiu. Interneto naršyklė leidžia ištrinti slapukus. Taip pat galima automatiškai blokuoti slapukus.
 10. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms Internetinės parduotuvės svetainėse esančioms funkcijoms.
 11. Slapukus, patalpintus Kliento / Vartotojo galutiniame įrenginyje, taip pat gali naudoti reklamuotojai ir Internetinės parduotuvės partneriai, bendradarbiaujantys su Internetine parduotuve.
 12. „Google“ tinklas gali naudoti slapukus, kad būtų rodomi skelbimai, pritaikyti prie būdo, kuriuo Klientas / Vartotojas naudojasi Internetine parduotuve. Šiuo tikslu jie gali saugoti informaciją apie naudotojo naršymo kelią arba buvimo tam tikrame puslapyje laiką: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .
 13. Rekomenduojame Klientui / Vartotojui perskaityti šių įmonių privatumo politiką, kad sužinotumėte apie statistikoje naudojamų slapukų naudojimo taisykles: Google Analytics privatumo politika.
 14. Kalbant apie „Google“ reklamos tinklo renkamą informaciją apie Kliento / Vartotojo nuostatas, Klientas / Vartotojas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, gaunamą iš slapukų, naudodamas įrankį: https://www.google.com/ads/preferences/ .
 15. Internetinės parduotuvės svetainėje yra įskiepių, kurie gali perduoti Klientų/Naudotojų duomenis Administratoriams, tokiems kaip: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 16. Siekdamas tinkamai įgyvendinti nuotolinės prekybos sutartį, Duomenų administratorius gali dalytis Klientų / Vartotojų duomenimis su kurjerių subjektais. Šiuo metu internetinėje parduotuvėje galimus pristatymo būdus galima rasti adresu: https://interlook.pl/lit-delivery.html .
 17. Siekdamas tinkamai įgyvendinti Nuotolinės prekybos sutartį, Administratorius gali pateikti Klientų / Vartotojų duomenis internetinėms mokėjimo sistemoms. Šiuo metu internetinėje parduotuvėje galimi mokėjimo būdai išankstinio apmokėjimo forma pateikiami adresu: https://interlook.pl/lit-payments.html .

11. Naujienlaiškis

 1. Klientas gali sutikti gauti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis, pasirinkdamas atitinkamą parinktį registracijos formoje arba vėliau atitinkamame skirtuke. Gavęs tokį sutikimą, Klientas / Vartotojas gaus Internetinės parduotuvės informaciją (Naujienlaiškį), taip pat kitą Pardavėjo siunčiamą komercinę informaciją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 2. Klientas gali bet kada pats atsisakyti gauti Naujienlaiškį, pažymėdamas atitinkamą langelį savo Paskyros puslapyje arba eidamas į formą https://interlook.pl/newsletter.php , kiekvieno turinio turinyje spustelėdamas atitinkamą nuorodą. Naujienlaiškis arba per klientų aptarnavimo biurą Klientas.

12. Sąskaita

 1. Klientas / Vartotojas negali skelbti Internetinėje parduotuvėje ar pateikti Pardavėjui jokio turinio, įskaitant nuomones ir kitus neteisėtus duomenis.
 2. Klientas / Vartotojas įgyja prieigą prie Paskyros po registracijos.
 3. Registruodamasis Klientas/Naudotojas nurodo paskyros tipą arba lytį, vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, mokesčių mokėtojo kodą, pardavimo dokumento išrašymo duomenis, siuntimo duomenis, el. pašto adresą ir pasirenka slaptažodį. Klientas/vartotojas užtikrina, kad jo registracijos formoje pateikti duomenys yra teisingi. Registruojantis būtina atidžiai perskaityti Taisykles ir registracijos formoje nurodyti, kad Klientas / Vartotojas susipažino su Taisyklėmis ir visiškai sutinka su visomis jų nuostatomis.
 4. Suteikiant Klientui / Naudotojui prieigą prie Paskyros, tarp Pardavėjo ir Kliento sudaroma neterminuota Su Paskyra susijusių elektroninių paslaugų teikimo sutartis. Vartotojas gali atsisakyti šios sutarties Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
 5. Paskyros užregistravimas vienoje iš Internetinės parduotuvės svetainių vienu metu reiškia registraciją, suteikiančią prieigą prie kitų svetainių, kuriose yra Internetinė parduotuvė.
 6. Klientas / Vartotojas gali bet kada nedelsiant nutraukti elektroninių paslaugų teikimo sutartį, informuodamas Pardavėją elektroniniu paštu arba raštu Duomenų administratoriaus adresu, nurodytu šio Privatumo ir slapukų 1 skyriaus 2 punkte. politika.
 7. Pardavėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį dėl Paskyros, jei Internetinės parduotuvės paslaugos teikimas ar perdavimas trečiajam asmeniui nutrūksta, Klientas / Naudotojas pažeidžia įstatymus ar Pirkimo sutarties nuostatas. Taisyklės, o Kliento / Vartotojo neveikimo atveju 6 mėnesius. Sutartis nutraukiama įspėjus septynias dienas. Pardavėjas gali nustatyti, kad Paskyros perregistravimui reikės Pardavėjo sutikimo.
pixelpixelpixelpixel