Dostawa DPD Pickup GRATIS przy zamówieniu powyżej 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig och definitioner

 1. Administratör av personuppgifter för kunder/användare av onlinebutiken, även kallad säljaren, är: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, telefonnummer: 228661100, NIP: 118-180-80-01, REGON: 140317694.
 2. Du kan kontakta dataadministratören:
  1. på korrespondensadressen: Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa;
  2. på e-postadressen: zamowienia@interlook.pl.
 3. Användare - en fysisk person som går in på webbplatsen/webbplatserna i onlinebutiken eller använder de tjänster eller funktioner som beskrivs i denna sekretess- och cookiespolicy.
 4. Kund - en fysisk person med full rättskapacitet, en fysisk person som är en Konsument, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk person, som lagen ger rättskapacitet, som sluter ett distansförsäljningsavtal med Säljaren.
 5. Onlinebutik - en webbplats som drivs av Säljaren, tillgänglig på följande e-postadresser (webbplatser): interlook.pl , genom vilken Kunden/Användaren kan få information om Varorna och deras tillgänglighet och köpa Varorna eller beställa tjänsten.
 6. Nyhetsbrev - information, inklusive kommersiell information i den mening som avses i lagen av den 18 juli 2002. om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal of Laws of 2020, punkt 344) från säljaren skickade till kunden/användaren på elektronisk väg; dess mottagande är frivilligt och kräver samtycke från klienten/användaren.
 7. Konto - en uppsättning data som lagras i onlinebutiken och i säljarens IKT-system om en given kund/användare och beställningar som lagts av honom och ingångna avtal, med vilka kunden/användaren kan lägga beställningar och ingå avtal.
 8. GDPR - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 /EG (General Data Protection Regulation) data).

2. Ändamål, lagliga grunder och tidpunkt för databehandling

 1. För att implementera distansförsäljningsavtalet behandlar säljaren:
  1. information på Användarens enhet för att säkerställa korrekt funktion av tjänsterna: datorns IP-adress, information som finns i cookies eller annan liknande teknik, sessionsdata, webbläsardata, enhetsdata, data om aktivitet på webbplatsen, inklusive på enskilda undersidor;
  2. information om geolokalisering, om Användaren har samtyckt till tjänsteleverantörens tillgång till geolokalisering. Geolokaliseringsinformation används för att tillhandahålla mer anpassade produkt- och tjänsteerbjudanden;
  3. Användarnas personuppgifter: namn, efternamn, registrerad kontorsadress, korrespondensadress, e-postadress, telefonnummer, skatteregistreringsnummer, bankkontonummer eller andra personuppgifter, vars tillhandahållande är nödvändigt för att genomföra köpet, och som Administratören måste tillhandahålla i inköpsprocessen.
 2. Denna information innehåller inte uppgifter om Användarnas identitet, men i kombination med annan information kan den utgöra personuppgifter och därför täcker Administratören den med fullt skydd enligt GDPR.
 3. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. b i GDPR, för att utföra tjänsten, det vill säga kontraktet för tillhandahållande av elektroniska tjänster i enlighet med bestämmelserna och i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. en GDPR, i samband med samtycke till användning av vissa cookies eller annan liknande teknik, uttryckt genom lämpliga inställningar för webbläsaren i enlighet med telekommunikationslagen eller i samband med samtycke till geolokalisering. Uppgifterna behandlas fram till slutet av Kundens/Användarens användning av Onlinebutiken.
 4. Handläggaren förbinder sig att vidta alla åtgärder som krävs enligt art. 32 i GDPR, d.v.s. med hänsyn till det tekniska kunskapsläget, kostnaden för genomförandet och bearbetningens art, omfattning och syften samt risken för att med varierande sannolikhet och svårighetsgrad kränka fysiska personers rättigheter eller friheter. Administratören genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som motsvarar denna risk.

3. Administratörens marknadsföringsaktiviteter

 1. På Webbutikens webbplats kan Dataadministratören publicera marknadsföringsinformation om sina produkter eller tjänster. Att visa detta innehåll görs av dataadministratören i enlighet med art. 6 sektion 1 lit. f i GDPR, det vill säga i enlighet med dataadministratörens legitima intresse som består av publicering av innehåll relaterat till de tjänster som tillhandahålls och marknadsföringsinnehåll i åtgärder där dataadministratören är involverad. Samtidigt bryter denna åtgärd inte mot kunders/användares rättigheter och friheter, kunder/användare förväntar sig att få liknande innehåll, och förväntar sig till och med det eller så är det deras direkta syfte med att besöka webbplatsen/sidorna i onlinebutiken.

4. Mottagare av användardata

 1. Dataadministratören lämnar ut personuppgifter om användare endast till behandlande enheter enligt ingångna avtal om att anförtro behandlingen av personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till dataadministratören, t ex hosting och service av webbplatsen, IT-tjänster, marknadsföring och PR-tjänster.

5. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

 1. Personuppgifter kommer inte att behandlas i tredjeländer.

6. Rättigheter för registrerade

 1. Varje registrerad har rätt att:
  1. åtkomst (artikel 15 i GDPR) - få bekräftelse från dataadministratören om hennes personuppgifter behandlas. Om uppgifter om en person behandlas har han eller hon rätt att få tillgång till dem och få följande information: om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, ca. perioden för datalagring eller om kriterierna för deras fastställande, om rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av den registrerades personuppgifter och att invända mot sådan behandling;
  2. att få en kopia av uppgifterna (artikel 15.3 i GDPR) - för att få en kopia av den registrerade som är föremål för behandling är den första kopian kostnadsfri, och dataadministratören kan ta ut en rimlig avgift för efterföljande kopior, till följd av administrativa kostnader;
  3. att rätta (artikel 16 i GDPR) - begära rättelse av felaktiga personuppgifter som rör henne eller komplettera ofullständiga uppgifter;
  4. att radera uppgifter (artikel 17 i GDPR) - begära att få radera hennes personuppgifter om dataadministratören inte längre har en rättslig grund för deras behandling eller om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen;
  5. för att begränsa behandlingen (artikel 18 i GDPR) - begäran om att begränsa behandlingen av personuppgifter när:
   1. den registrerade ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna - under en period som tillåter dataadministratören att kontrollera uppgifternas riktighet,
   2. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att de tas bort och begär begränsning av deras användning,
   3. Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre dessa uppgifter, men de behövs av den registrerade för att upprätta, driva eller försvara anspråk,
   4. den registrerade har invänt mot behandlingen - tills det har fastställts om de legitima skälen från den registeransvarige åsidosätter grunderna för den registrerades invändning;
  6. att överföra data (artikel 20 i GDPR) - ta emot i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format personuppgifter om honom, som han lämnat till dataadministratören, och begära att få skicka dessa uppgifter till en annan administratör, om uppgifterna behandlas på grundval av samtycke från den person vars uppgifter avser, eller det avtal som ingåtts med den, och om uppgifterna behandlas på ett automatiserat sätt;
  7. att invända (artikel 21 i GDPR) - att invända mot behandlingen av hennes personuppgifter för administratörens legitima ändamål, av skäl som är relaterade till hennes speciella situation, inklusive profilering. Därefter bedömer dataadministratören förekomsten av giltiga juridiskt motiverade grunder för behandling, åsidosättande av de registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller skäl för att upprätta, driva eller försvara anspråk. Om den registrerades intressen enligt bedömningen kommer att vara viktigare än handläggarens intressen kommer Dataadministratören att vara skyldig att sluta behandla uppgifter för dessa ändamål;
  8. att återkalla samtycke när som helst och utan att ange någon anledning, men den behandling av personuppgifter som utförts innan samtycket återkallades kommer fortfarande att vara laglig. Återkallande av samtycke kommer att leda till att Administratören upphör att behandla personuppgifter för det ändamål för vilket samtycket gavs.
 2. För att utöva de ovan nämnda rättigheterna bör den registrerade kontakta Dataadministratören med hjälp av de kontaktuppgifter som lämnats och informera honom om vilken rätt och i vilken utsträckning han vill utöva.

7. Ordförande för byrån för skydd av personuppgifter

 1. Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Polen är ordförande för byrån för skydd av personuppgifter med sitt säte i Warszawa, ul. Stawki 2, som kan kontaktas enligt följande:
 2. per post: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. via den elektroniska inkorgen som finns på: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 4. Hotline: 606-950-0000.

8. Dataskyddsombud

 1. I varje fall kan den registrerade även kontakta administratörens dataskyddsombud direkt via e-post eller skriftligen till den adress till dataadministratören som anges i avsnitt 1 punkt 2 i denna integritets- och cookiespolicy.

9. Ändringar av integritetspolicyn

 1. Integritets- och cookiepolicyn kan kompletteras eller uppdateras i enlighet med administratörens aktuella behov för att tillhandahålla aktuell och tillförlitlig information till klienter/användare.

10. Cookies

 1. Webbutiken utför funktionerna att få information om kunder, användare och deras beteende på följande sätt:
  1. genom information som frivilligt förs in i formulär för ändamål som härrör från funktionen hos en specifik blankett;
  2. genom att spara cookiefiler i slutenheter (så kallade "cookies");
  3. genom att samla in webbserverloggar av webbbutikens värdoperatör (nödvändigt för att webbplatsen ska fungera korrekt).
 2. Cookies är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i kundens/användarens slutenhet och är avsedda för användning av webbutikens webbplats. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen de kommer från, deras lagringstid på slutenheten och ett unikt nummer.
 3. Webbutiken använder cookies endast efter att Kunden/Butiksanvändaren har lämnat ett förhandsgodkännande i detta avseende. Samtycke till Webbutikens användning av alla cookies görs genom att klicka på knappen: "JAG ACCEPTERAR, JAG VILL GÅ TILL WEBBPLATSEN" när meddelandet om användningen av cookies av Webbutiken visas eller genom att stänga detta meddelande.
 4. Om kunden/användaren av nätbutiken inte samtycker till att nätbutiken använder cookies kan han använda alternativet: "Jag godkänner inte", även tillgängligt i meddelandet om användningen av cookies i nätbutiken eller göra ändringar i inställningarna för webbläsaren, som han använder för närvarande (dock kan detta göra att Webbutikens webbplats inte fungerar).
 5. För att hantera cookieinställningar, välj en webbläsare/system från listan och följ instruktionerna: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter från cookies är Dataadministratörens legitima intressen, bestående av att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och att säkerställa tjänsternas säkerhet.
 7. Som en del av Onlinebutiken används två grundläggande typer av cookies: "session" (sessionscookies) och "permanenta" (permanenta cookies). Sessionscookies är temporära filer som lagras på Användarens slutenhet tills du loggar ut, lämnar Onlinebutiken eller stänger av programvaran (webbläsaren). "Permanenta" cookies lagras på Kundens/Användarens slutenhet under den tid som anges i cookiefilens parametrar eller tills de raderas av Kunden/Användaren.

Funktionella cookies (nödvändigt)

interlook.pl

monit_token : 365 dagar, cookie
Identifierar butikens kund.

shop_monit_token : 30 minuter, cookie
Identifierar butikskunden.

klient : 1 dagar, cookie
Identifierar en inloggad kund/vagn för en icke-inloggad kund.

affiliate : 90 dagar, cookie
Lagrar information om identifieraren för den partner från vilken butiken gick in.

ordersDocuments : cookie
Lagrar information om dokumentets utskriftsstatus.

__idsui : 1095 dagar, cookie
Fil som behövs för att den så kallade enkel inloggning på sajten.

__idsual : 1095 dagar, cookie
Fil som behövs för att den sk enkel inloggning på sajten.

__IAI_SRC : 90 dagar, cookie
lagrar endast källan från vilken sidan öppnades.

login : cookie
Lagrar om användaren har loggat in på webbplatsen.

CPA : 28 dagar, cookie
Innehåller variabel information för de CPA/CPS-program som webbplatsen deltar i.

__IAIRSABTVARIANT__ : 30 dagar,
cookievariant-ID för A/B-test och IdoSell RS-motorkonfiguration.

basket_id : 365 dagar, cookie
-ID för webbplatsanvändarens korg, tilldelad under den pågående sessionen.

page_counter : 1 dagar, Cookie
Counter för besökta sidor.

LANGID : 180 dagar, cookie
Lagrar information om språket som valts av webbplatsanvändaren.

REGID : 180 dagar, cookie
Lagrar information om användarens region.

CURRID : 180 dagar, cookie
Lagrar information om den valuta som valts av användaren av webbplatsen.

__IAIABT__ : 30 dagar, cookie
Lagrar A/B-test-ID för att testa och förbättra funktionaliteten i butiken.

__IAIABTSHOP__ : 30 dagar, cookie
Lagrar ID för butiken som deltog i A/B-testet.

__IAIABTVARIANT__ : 30 dagar, cookie
Lagrar ID för varianten från ett pågående A/B-test.

toplayerwidgetcounter[] : cookie
Lagrar antalet popup-visningar.

samedayPostnummer : 90 dagar, cookie
Lagrar information om användarens postnummer, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda SameDay-budtjänst.

applePayTillgänglighet : 30 dagar, cookie
Lagrar om betalningsmetoden ApplePay är tillgänglig för användaren.

paypalMerchant : 1 dagar, cookie
PayPal-konto-ID.

toplayerNextShowTime_ : cookie
Lagrar tidpunkten då nästa popup-meddelande visas. 

rabateCode_clicked : 1 dagar, cookie
Lagrar information om att stänga baren och informerar om den aktiva rabatten.

freeeshipping_clicked : 1 dagar, cookie
Lagrar information när fri fraktbaren är stängd.

omdirigering : cookie
Lagrar information om att stänga popup-meddelandet som informerar om det föreslagna språket för butiken.

filterHidden : 365 dagar, cookie-fil.
Efter att ha klickat på alternativet att komprimera filtret för objekt, sparas informationen vilket filter som ska komprimeras efter att ha uppdaterat listan över varor.

toplayerwidgetcounterclosedX_ : cookie
Lagrar information när ett popup-meddelande stängs.

cpa_currency : 60 minuter, cookie
Innehåller information om valutan för CPA/CPS-programmen som webbplatsen deltar i.

basket_products_count : cookie
Lagrar information om antalet varor i varukorgen.

wishes_products_count : cookie
Lagrar antalet artiklar i favoritlistan.

IAI SA

iai_accounts_toplayer : 30 dagar, cookie-fil
Säkerställer korrekt visning av popup-meddelandet som informerar om IdoAccounts inloggningstjänst (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do- sklepu-z- konton-på-en annan-tjänst/).

IdoSell

platform_id : cookie
Lagrar om sidan visas på en mobilapp.

paypalAvailability_ : 1 dagar, cookie
Lagrar om PayPals betalningsmetod är tillgänglig för användaren.

ck_cook : 3 dagar, cookie
Lagrar information om huruvida webbplatsanvändaren har samtyckt till cookies.

IdoAccounts

accounts_terms : 365 dagar, cookie
Lagrar information om huruvida användaren har accepterat samtycke att använda tjänsten IdoAccounts.

Google

NID : 180 dagar, cookie
Dessa cookies (NID, ENID) används för att komma ihåg användarpreferenser och annan information såsom önskat språk, antal resultat som visas på sökresultatsidan (till exempel 10 eller 20) och om användaren vill ha Google SafeSearch filter aktiverat. Den här filen är också nödvändig för att kunna erbjuda betalningstjänsten Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA : 1095 dagar, cookie
Denna cookie är satt av Google reCAPTCHA som skyddar vår webbplats från spamförfrågningar i kontaktformulär.

PayPal

ts : cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder webbplatsens betalningstjänster.

ts_c : 1095 dagar, cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och används för att förhindra bedrägerier.

x-pp-s : cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder webbplatsens betalningstjänster.

enforce_policy : 365 dagar, cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder betalningstjänsterna på webbplatsen.

tsrce : 3 days, cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder webbplatsens betalningstjänster.

l7_az : 60 minuter, cookie
Denna cookie är nödvändig för PayPals inloggningsfunktion på webbplatsen.

LANG : 1 dagars cookie
Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och stöder betalningstjänsterna på webbplatsen.

nsid : cookie
Används i samband med webbplatstransaktioner. Cookien krävs för säkra transaktioner.


Analytiska cookies

IAI SA

__IAI_AC2 : 45 dagar, cookie -
aktivitetsspårnings-ID för att samla in historiken för källor innan en beställning gjordes samt källan från vilken beställningen gjordes enligt tillskrivningsmodellen för senaste klick.

Google Ads

*-* : 14 dagar, cookie
Lagrar om popup-fönstret "Google Shopping Kundrecensioner" redan har visats och ber om tillåtelse att skicka in en enkät om en beställning.

Google Analytics

_ga_ : 730 dagar, cookie
Används av Google Analytics för att samla in data om antalet besök på webbplatsen av användaren, samt datum för första och sista besöket.

_ga : 730 dagar, cookie
Registrerar en unik identifierare som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.

_gid : 1 dagar, cookie
_gid-cookien registrerar en unik identifierare som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.

_gat : 1 dagars cookie
Används för att strypa förfrågningsfrekvensen. Analytics anonymiserar IP-adressen.

_dc_gtm_UA-# : 730 dagar, cookie
Används av Google Tag Manager för att kontrollera laddningen av Google Analytics-skripttaggen. Analytics anonymiserar IP-adressen.

FPLC : 1200 minuter, cookie
En version av Non-HttpOnly-cookien med namnet FPLC hashas från FPID-värdet.

_gat[_] : 1 minuter, cookie
Används för att strypa förfrågningsfrekvensen. Om Google Analytics implementeras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.

_gat_gtag : 1 minuter, cookie
Används för att analysera besökarnas surfvanor, flöde, källa och annan information.

__utma : 730 dagar, cookie
Används för att skilja mellan användare och sessioner. Cookien skapas när javascript-biblioteket körs och det inte finns någon befintlig __utma-cookie. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

__utmb : 30 minuter, cookie
Används för att fastställa nya sessioner/besök. Cookien skapas när javascript-biblioteket körs och det inte finns någon befintlig __utmb-cookie. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

__utmc : cookie
Används inte i ga.js. Ställ in för interoperabilitet med urchin.js. Historiskt sett fungerade denna cookie tillsammans med __utmb-cookien för att avgöra om användaren var i en ny session/besök.

__utmt : 10 minuter, cookie
Används för att begränsa antalet förfrågningar.

__utmz : 180 dagar, cookie Lagrar trafikkällan
eller kampanjen som förklarar hur användaren kom till din webbplats. Cookien skapas när javascript-biblioteket körs och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

__utmv : 730 dagar, cookie
Används för att lagra anpassad variabeldata på besökarnivå. Denna cookie skapas när en utvecklare använder metoden _setCustomVar med en anpassad variabel på besökarnivå. Denna cookie användes också för den föråldrade _setVar-metoden. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

AMP_TOKEN : 365 dagars cookie
Innehåller en token som kan användas för att hämta ett klient-ID från AMP Client ID-tjänsten. Andra möjliga värden indikerar en opt-out, en begäran om flygning eller ett fel när klient-ID:t hämtas från AMP Client ID-tjänsten.

FPID : 730 dagar, cookie
Denna cookie heter FPID (First Party Identifier) ​​som standard. Värdet som lagras i FPID kommer att användas för att ställa in klient-ID i begäran till Googles servrar.

_gaexp : 90 dagar, cookie
Används för att bestämma inkluderingen av en användare i ett experiment och utgången av experiment där användaren har inkluderats.

_opt_awcid : 1 dagar, cookie
Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID.

_opt_awmid : 1 dagar, cookie
Används för kampanjer som är mappade till ett Google Ads-kampanj-ID.

_opt_awgid : 1 dagar, cookie
Används för kampanjer mappade till Google Ads annonsgrupps-ID :n

_opt_awkid : 1 dagar, cookie
Används för kampanjer mappade till Google Ads Criteria IDs

_opt_utmc : 1 dagar, cookie
Lagrar den sista frågeparametern utm_campaign.

_opt_expid : 0,2 minuter, cookie
Sparar den sista frågeparametern utm_campaign.

Google Analytics-pixel : 999 dagar, spårningspixel
Pixeln mäter besök, klick och annat digitalt beteende. Tack vare detta låter det dig justera din marknadsföringsstrategi.

__utmli : 60 dagar, cookie
Cookien är en del av funktionen Enhanced Link Attribution som (försöker) särskilja klick på länkar till samma destination i sidanalys. Innehåller id (om någon) för den klickade länken (eller dess överordnade) som ska läsas på nästa sida så att analys på sidan kan avgöra var den klickade länken var på sidan.

Google kartor

SID : 3650 dagar, cookie
Innehåller digitalt signerade och krypterade register över användarens Google-konto-ID och senaste inloggningstid. Kombinationen av dessa cookies (SID, HSID) gör att Google kan blockera många typer av attacker, till exempel försök att stjäla innehållet i formulär som skickats in på Googles tjänster.


Reklamkakor

Meta (Facebook)

fbsr_ : cookie
Innehåller en signerad begäran för en Facebook-appanvändare.

fbss_
: 365 dagar, Facebook Shared Session cookie .

fbs_
: 30 minuter, Facebook session cookie .

Meta Pixel : 999 dagar, spårningspixel
Meta Pixel är en kod som låter dig mäta effektiviteten av annonsering genom att förstå de åtgärder som vidtas av webbplatsbesökare och hjälper till att se till att din butiks annonser visas för rätt personer.

_fbp : 90 dagar, cookie
Cookie används för att profilera användare och matcha annonsen med användarens profil så exakt som möjligt.

fr : 90 dagar, cookie
Cookie används för att profilera användare och matcha annonsen med användarens profil så exakt som möjligt.

_fbc : 730 dagar, cookie för
senaste besök .

tr : cookie
Cookie som används för att profilera användare och matcha annonsen med användarens profil så exakt som möjligt.

sb : 402 dagar, cookie
Denna cookie hjälper till att identifiera och tillämpa ytterligare säkerhetsåtgärder i fall någon försöker komma åt ditt Facebook-konto utan auktorisation, till exempel genom att ange slumpmässiga lösenord. Det används också för att spara information som gör att Facebook kan återställa en användares konto om han glömmer sitt lösenord, eller för ytterligare autentisering när han misstänker att hans konto har blivit hackat. Detta inkluderar till exempel "sb" och "dbln" cookies, som hjälper till att säkert identifiera din webbläsare.

usida : cookie
Samlar in en kombination av användarens webbläsare och en unik identifierare, som används för att matcha annonser till användare.

wd : 9 dagar, cookie
Denna cookie hjälper till att dirigera trafik mellan servrar och analysera laddningshastigheten för Metaprodukter mellan användare. Tack vare cookies kan Meta även registrera proportioner och dimensioner på användarens skärm och fönster och vet om de har högkontrastläge påslaget, så att de kan presentera sina webbplatser och applikationer korrekt. Det kan till exempel använda filerna "dpr" och "wd" för att bland annat ge dig optimal enhetsskärmprestanda.

locale : 9 dagars cookie
Denna cookie lagrar platsen för den senast inloggade användaren i den här webbläsaren.

datr : 7 dagar, cookie
Syftet med datr-cookien är att identifiera webbläsaren som används för att ansluta till Facebook, oavsett inloggad användare. Denna cookie spelar en nyckelroll i säkerhets- och integritetsfunktionerna på Facebook-webbplatsen.

interlook.pl

RSSID : 180 dagar, cookie
IdoSell RS användar-ID, används för att visa skräddarsydda produktrekommendationer på webbplatsen.

__IAIRSUSER__ : 60 minuter, cookie
IdoSell RS användar-ID, används för att visa skräddarsydda produktrekommendationer på webbplatsen.

Google Ads

_gcl_au : 90 dagars cookie
Används av Google AdSense för att experimentera med annonsresultat på webbplatser som använder deras tjänster.

FPAU : 90 dagar, cookie
En cookie som samlar in information om användare och deras aktivitet på webbplatsen genom inbyggda element för analytiska och rapporteringsändamål.

FPGCLAW : 90 dagar, cookie
Innehåller information om användaren relaterad till kampanjen.

FPGCLGB : 90 dagar, cookie
Innehåller information om användaren relaterad till kampanjen.

_gcl_gb : 90 dagars cookie
Innehåller information om användaren relaterad till kampanjen.

_gac_gb_<> : 90 dagar, cookie
Innehåller information om användaren relaterad till kampanjen.

_gcl_aw : 90 dagars cookie
Innehåller information om användaren relaterad till kampanjen.

IDE : 730 dagar, cookie
Denna cookie används för att visa Google-annonser på webbplatser som inte tillhör Google.

1P_JAR : 30 dagar, cookie
Denna cookie används för att samla in webbplatsstatistik och spåra omvandlingsfrekvenser. Ställer in en unik identifierare för att komma ihåg dina inställningar och annan information som webbplatsstatistik och spårning av konverteringsfrekvens.

test_cookie : 1 dagar, cookie-fil
Den används för att testa om behörigheten att sätta cookies i användarens webbläsare är aktiverad.

AEC : 138 dagar, cookie
Dessa cookies förhindrar skadliga webbplatser från att agera å dina vägnar utan din vetskap.

APISID : 193 dagar, cookie
Denna cookie lagras på din dator för att vara ansluten till ditt Google-konto när du besöker deras tjänster igen. När du är kvar i denna aktiva session och använder tillägg på andra webbplatser som vår, kommer Google att använda dessa cookies för att förbättra din användarupplevelse.

SAMTYCKE : 559 dagar, cookie
Denna cookie lagras på din dator för att vara ansluten till ditt Google-konto när du besöker deras tjänster igen. När du är kvar i denna aktiva session och använder tillägg på andra webbplatser som vår, kommer Google att använda dessa cookies för att förbättra din användarupplevelse.

DSID : 10 dagar, cookie
'DSID'-cookien används för att identifiera dig när du är inloggad på andra webbplatser än Google och för att komma ihåg om du har samtyckt till annonsanpassning.

OTZ : 23 dagars cookie
Denna cookie används för att komma ihåg användarpreferenser och annan information såsom föredraget språk, antal resultat som visas på en sökresultatsida (till exempel 10 eller 20) och huruvida användaren vill ha Google SafeSearch aktiverat eller inte.

SAPISID : 28 dagar, cookie
Denna cookie lagras på din dator för att förbli ansluten till ditt Google-konto när du besöker deras tjänster igen. När du är kvar i denna aktiva session och använder tillägg på andra webbplatser som vår, kommer Google att använda dessa cookies för att förbättra din användarupplevelse.

SEARCH_SAMESITE : 176 dagar, cookie
Tillåter servrar att minska risken för CSRF-attacker och informationsläckage genom att se till att en given cookie endast ska skickas med förfrågningar som initieras från samma registrerade domän.

SIDCC : 393 dagar, cookie
Hämtar vissa verktyg från Google och sparar inställningar, såsom antalet sökresultat per ark eller aktivering av SafeSearch-filtret. Anpassar annonserna som visas i Googles sökmotor.

SSID : 393 dagar, cookie
Denna cookie lagras på din dator för att förbli ansluten till ditt Google-konto när du besöker deras tjänster igen. När du är kvar i denna aktiva session och använder tillägg på andra webbplatser som vår, kommer Google att använda dessa cookies för att förbättra din användarupplevelse.

__Secure-* : 730 dagar, cookie
Dessa cookies används för att leverera mer relevant reklam till dig och dina intressen.

Google Analytics

__gads : 395 dagar, cookie
För att säkerställa annonsleverans eller retargeting.


 1. Cookies används för följande ändamål:
  1. skapa statistik som hjälper till att förstå hur kunder/användare av onlinebutiken använder webbplatser, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;
  2. upprätthålla kundens/användarens session (efter inloggning), tack vare vilken kunden/användaren inte behöver ange inloggning och lösenord på nytt på varje undersida i onlinebutiken;
  3. definiera kundens/användarens profil för att visa produktrekommendationer och matchande material i annonsnätverk, särskilt Googles nätverk.
 2. Programvara för att surfa på webbplatser (webbläsare) tillåter vanligtvis att cookies lagras på Kundens/Användarens slutenhet som standard. Kunder/Användare kan ändra inställningarna i detta avseende. Webbläsaren låter dig radera cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies.
 3. Restriktioner för användningen av cookies kan påverka vissa av de funktioner som finns tillgängliga på webbbutikens webbplatser.
 4. Cookies som placeras på kundens/användarens slutenhet kan även användas av annonsörer och partners i Onlinebutiken som samarbetar med Onlinebutiken.
 5. Cookies kan användas av Googles nätverk för att visa annonser som är skräddarsydda för det sätt på vilket kunden/användaren använder onlinebutiken. För detta ändamål kan de lagra information om användarens navigeringsväg eller tiden som spenderats på en given sida: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .
 6. Vi rekommenderar att kunden/användaren läser dessa företags sekretesspolicy för att lära sig reglerna för användning av cookies som används i statistik: Google Analytics sekretesspolicy.
 7. När det gäller information om kundens/användarens preferenser som samlats in av Googles annonsnätverk, kan kunden/användaren se och redigera information som härrör från cookies med hjälp av verktyget: https://www.google.com/ads/preferences/ .
 8. Det finns plug-ins på Web Stores webbplats som kan överföra kund-/användardata till administratörer som: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI SA, Google .
 9. För att korrekt implementera distansförsäljningsavtalet kan dataadministratören dela data från kunder/användare med kurirenheter. För närvarande tillgängliga leveransmetoder i onlinebutiken finns på: https://interlook.pl/swe-delivery.html .
 10. För att korrekt implementera distansförsäljningsavtalet kan administratören dela uppgifter om kunder/användare med onlinebetalningssystem. För närvarande tillgängliga betalningsmetoder i form av förskottsbetalningar i onlinebutiken finns på: https://interlook.pl/swe-payments.html .

11. Nyhetsbrev

 1. Kunden kan gå med på att ta emot kommersiell information på elektronisk väg genom att välja lämpligt alternativ i registreringsformuläret eller senare på lämplig flik. Om sådant samtycke ges kommer Kunden/Användaren att få information (Nyhetsbrev) från Onlinebutiken till den e-postadress som han har angett, samt annan kommersiell information som skickas av Säljaren.
 2. Kunden kan när som helst själv avregistrera sig från att ta emot nyhetsbrevet genom att avmarkera lämplig ruta på sin kontosida eller genom att gå till formuläret https://interlook.pl/newsletter.php , klicka på lämplig länk i innehållet i varje nyhetsbrev eller via Kundtjänstkontorets kund.

12. Konto

 1. Kunden/Användaren får inte placera innehåll i Onlinebutiken eller förse Säljaren med innehåll, inklusive åsikter och annan data av olaglig karaktär.
 2. Kunden/Användaren får tillgång till Kontot efter registrering.
 3. Som en del av registreringen tillhandahåller Kunden/Användaren typ av konto eller kön, namn, efternamn, företagsnamn, NIP, data för utfärdande av försäljningsdokument, fraktdata, e-postadress och väljer lösenord. Kunden/Användaren säkerställer att de uppgifter som han/hon lämnar i registreringsformuläret är sanna. Registrering kräver att man läser föreskrifterna noggrant och markerar på registreringsformuläret att kunden/användaren har läst regelverket och accepterar alla dess bestämmelser.
 4. I det ögonblick då Kunden/Användaren beviljas tillgång till Kontot ingås ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster avseende Kontot på obestämd tid mellan Säljaren och Kunden. Konsumenten kan frånträda detta avtal på de villkor som anges i bestämmelserna.
 5. Kontoregistrering på en av webbbutikens webbplatser innebär samtidigt registrering som möjliggör åtkomst till andra webbplatser där webbutiken är tillgänglig.
 6. Kunden/Användaren kan säga upp avtalet för tillhandahållande av elektroniska tjänster när som helst med omedelbar verkan genom att informera Säljaren om det via e-post eller skriftligen till den adress till Dataadministratören som anges i avsnitt 1 punkt 2 i denna Integritetsskydd och Cookiespolicy.
 7. Säljaren har rätt att säga upp avtalet för tillhandahållande av tjänster avseende kontot i händelse av avbrytande av tillhandahållandet eller överföring av tjänsten onlinebutik till en tredje part, överträdelse av kunden/användaren av lagen eller bestämmelserna i Regler, samt vid Kundens/Användarens inaktivitet under en period av 6 månader. Avtalet sägs upp med sju dagars uppsägningstid. Säljaren kan föreskriva att omregistrering av Kontot kräver Säljarens samtycke.
pixelpixelpixelpixel