Dostawa DPD Pickup GRATIS przy zamówieniu powyżej 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulácia obchodu

Obchodné podmienky sú automaticky preložené z poľštiny do slovenčiny. Originálny text nájdete pod prekladom.

§ 1. Definície

 1. Poriadok - tento Poriadok, upresňujúci pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu, pravidlá plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy na diaľku a pravidlá reklamačného konania. V rámci služieb poskytovaných elektronicky sú Nariadeniami resp. nariadeniami uvedenými v čl. 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb.
 2. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá uzatvorí s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 3. Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle čl. 22 1 Občianskeho zákonníka. V zmysle zákonnej definície: Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá s podnikateľom uskutočňuje právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesijnou činnosťou.
 4. Fyzická osoba podnikajúca v samostatnom podnikateľskom subjekte uskutočňujúca nákup neprofesionálneho charakteru - fyzická osoba uzatvárajúca zmluvu o predaji na diaľku priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nie je profesionálnou , vyplývajúce najmä z predmetu vykonávanej podnikateľskej činnosti, sprístupnené na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti, ktorým zákon priznáva právo: odstúpiť od zmluvy za podmienok poskytnutých Spotrebiteľom, aplikovať ustanovenia o zneužívajúcich doložkách použitých vo vzoroch zmlúv a o zodpovednosti v rámci záruky za vady predávaných vecí.
 5. Predajca:
  INTERLOOK Łukasz Jarosiński,
  telefón: +48 22 378 44 94,
  zamowienia@interlook.pl,
  NIP 118-180-80-01,
  REGON 140317694.
 6. Adresa sídla Predávajúceho:
  Reymonta 21/366,
  01-840 Varšava.
 7. Internetový obchod - webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na e-mailových adresách: interlook.pl , prostredníctvom ktorej môže Zákazník získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť si Tovar alebo objednať poskytnutie služby.
 8. Kúpna zmluva na diaľku - zmluva o predaji Tovaru / poskytovaní služieb / dodaní digitálneho obsahu (ak je relevantná), uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu.
 9. Tovar – hnuteľná vec, ktorú si môže Zákazník zakúpiť v Internetovom obchode.
 10. Zásady ochrany osobných údajov a cookies Internetového obchodu – dokument špecifikujúci podrobné pravidlá spracovania osobných údajov a používania cookies. Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie tvoria Prílohu 3 k Nariadeniam a sú dostupné na https://interlook.pl/slo-privacy-and-cookie-notice.html .
 11. Trvalé médium - znamená materiál alebo nástroj umožňujúci Zákazníkovi alebo Predávajúcemu uchovávať jemu osobne adresované informácie spôsobom, ktorý umožňuje prístup k informáciám v budúcnosti po dobu zodpovedajúcu účelom, na ktoré sa tieto informácie používajú a ktorý umožňuje uchovávané informácie, ktoré sa majú reprodukovať nezmenené, najmä elektronickou poštou.
 12. Elektronický objednávkový formulár – elektronický postup zadania objednávky sprístupnený predávajúcim kupujúcemu.
 13. Elektronický formulár vrátenia tovaru – elektronický postup vrátenia tovaru sprístupnený predávajúcim kupujúcemu; k dispozícii na https://interlook.pl/returns-open.php .
 14. Elektronický reklamačný formulár - elektronický reklamačný poriadok sprístupnený Predávajúcim Kupujúcemu; k dispozícii na https://interlook.pl/rma-open.php .
 15. Odoslanie objednávky - potvrdenie objednávky kliknutím na tlačidlo "" Zákazníkom, považované za zaslanie záväzného prejavu vôle Zákazníka uzavrieť Zmluvu o predaji na diaľku s Predávajúcim.
 16. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v ICT systéme Predávajúceho o danom Zákazníkovi a ním zadaných objednávkach a uzatvorených Zmluvách o predaji na diaľku, pomocou ktorých môže Zákazník zadávať objednávky, ako aj rušiť alebo upravovať a uzatvárať kúpne zmluvy v primeranej časovej vzdialenosti.
 17. Hodnotenie služby objednávky a Hodnotenie jednotlivého tovaru - subjektívne vyjadrenia a hodnotenia udelené Zákazníkom vo forme hviezdičiek od 1 do 5 pre Internetový obchod po dokončení Objednávky.

§ 2. Všeobecné ustanovenia

 1. Druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky:
  1. uzatváranie zmlúv o internetovom predaji - v rozsahu Tovaru predávaného v Internetovom obchode,
  2. pravidlá registrácie a používania Účtu ako súčasti Internetového obchodu,
  3. pridávanie názorov, komentárov a hodnotení – zákazník môže k objednávke pridať názor alebo komentár,
  4. zasielanie e-mailov, v ktorých Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, prípadné prijatie platby, prijatie objednávky na realizáciu.
 2. Používanie Internetového obchodu je možné za predpokladu, že IT systém používaný Zákazníkom spĺňa nasledujúce minimálne technické požiadavky:
  1. Internetové prehliadače v aktuálnej verzii, napr.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. akýkoľvek program na prezeranie súborov vo formáte PDF.
 3. Predávajúci sprístupňuje tieto Pravidlá a Dodatky prostredníctvom odkazu na domovskej stránke pred uzatvorením Zmluvy o predaji na diaľku, počas nej a po jej ukončení. Kupujúci si ho môže stiahnuť a vytlačiť.
 4. Internetový obchod za účelom zaistenia bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti s poskytovanými službami prijíma technické a organizačné opatrenia primerané úrovni bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zamedzenie získavania a pozmeňovania neoprávnenými osobami. osôb osobných údajov zasielaných na internete.

§ 3. Príkazy

 1. Objednávku v Internetovom obchode je možné zadať prostredníctvom Účtu alebo zvoliť možnosť nákupu bez registrácie, pričom v tomto prípade je vytvorený interný účet, na základe ktorého si môže Zákazník vytvoriť Účet. Interný účet je udržiavaný až do vymazania údajov zo systému alebo zablokovania účtu.
 2. Nákup sa uskutoční vyplnením elektronického objednávkového formulára dostupného na webovej stránke internetového obchodu. Výber objednaného Tovaru prebieha jeho vložením do košíka. V elektronickom objednávkovom formulári je špecifikované napr . aký Tovar, za akú cenu a v akom množstve si chce Zákazník objednať na ním určené miesto. Zákazník vykoná príslušné technické kroky na základe zobrazených správ.
 3. Po zadaní všetkých potrebných údajov Zákazníkom sa zobrazí zhrnutie objednávky. Zhrnutie objednávky bude obsahovať informácie o: údajoch identifikujúcich predávajúceho, predmet objednávky, jednotkovú a celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na doručenie a prípadných iných nákladov, zvolenom spôsobe platby, zvolenom spôsobe doručenia , dodacia lehota a náklady.
 4. Ak je predmetom zmluvy dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči alebo služby poskytované elektronicky alebo na diaľku - Spotrebiteľ v dodatočnom zaškrtávacom políčku potrebnom na zadanie objednávky a umiestnenom na elektronickom objednávkovom formulári udeľuje tento súhlas: „Súhlasím s dodaním obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, alebo so spustením služby pred uplynutím 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy a beriem na vedomie stratu práva na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci potvrdí prijatie vyššie uvedeného. súhlas e-mailom.
 5. Pre uskutočnenie Objednávky je potrebné uviesť osobné údaje označené ako povinné v elektronickom objednávkovom formulári, akceptovať obsah Poriadku, odoslať objednávku stlačením tlačidla "".
  1. Odoslanie elektronického objednávkového formulára zákazníkom predstavuje záväzné vyhlásenie o vôli uzavrieť zmluvu o predaji na diaľku v súlade s obsahom týchto pravidiel.
  2. Kúpna zmluva na diaľku sa považuje za uzavretú okamihom prijatia elektronického objednávkového formulára Predávajúcim, čo je potvrdené zobrazením správy o prijatí objednávky Kupujúcemu a uvedením jej čísla.
  3. Po uzavretí Zmluvy o predaji na diaľku dostane Zákazník vo forme e-mailového potvrdenia o zadanej objednávke, ktoré obsahuje: potvrdenie objednávky a konečné potvrdenie všetkých podstatných náležitostí objednávky a všeobecné obchodné podmienky uzatvoreného predaja na diaľku. zmluvy (Poriadok internetového obchodu spolu s prílohami č. 1 a 2) , údaje predávajúceho, zodpovednosť predávajúceho za kvalitu služby, o službách poskytovaných predávajúcim po predaji a o spôsobe a následkoch odstúpenia od zmluvy . Poučenie o spôsobe a následkoch odstúpenia od zmluvy obsahuje príloha č.1.
  4. Kým Predávajúci nezačne vybavovať objednávku:
   1. Zákazník môže svoju objednávku zmeniť pomocou technického riešenia dostupného na webovej stránke elektronického objednávkového formulára a znova prejsť celou objednávkovou cestou. Zmena objednávky prebieha odoslaním novej, ktorá nahrádza predtým zadanú. Prípadne je platba uskutočnená Zákazníkom zúčtovaná na základe novej objednávky a v prípade preplatku je vrátená na bankový účet, z ktorého bola platba uskutočnená.
   2. Zákazník môže svoju objednávku zrušiť výberom možnosti „zrušiť objednávku“ dostupnej na stránke Elektronického objednávkového formulára.
  5. Ak zákazník zruší objednávku, predávajúci mu vráti prijatú platbu do 3 pracovných dní. Vrátenie peňazí bude uskutočnené rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník.
  6. Doba spracovania objednávky je od 1 do 30 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.

§ 4. Platba

 1. Internetový obchod ponúka možnosť platieb formou platby vopred, na dobierku (s platbou na účet po doručení). Možnosť platby s odloženým termínom platby je možná v situáciách individuálne dohodnutých s Predávajúcim.
 2. Platbu za tovar je možné uskutočniť spôsobom zvoleným pri zadávaní objednávky na elektronickom objednávkovom formulári.
 3. Aktuálne dostupné spôsoby platby vo forme platieb vopred v Internetovom obchode sú dostupné na https://interlook.pl/slo-payments.html .

§ 5. Doručovanie

 1. Na Elektronickom objednávkovom formulári si Zákazník vyberie spôsob doručenia označením vykonaného výberu.
 2. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme, čím bude tovar vrátený predávajúcemu, môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy prebieha podaním vyhlásenia Zákazníkovi vo forme e-mailu.
 3. V situácii uvedenej v bode 2. je Predávajúci povinný bezodkladne vrátiť Zákazníkovi prijatú platbu za Tovar zakúpený Zákazníkom.
 4. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v internetovom obchode sú dostupné na https://interlook.pl/slo-delivery.html .

§ 6. Odstúpenie od zmluvy – elektronický návratový formulár

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, ktorý uzatvoril Zmluvu o predaji na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na diaľku - zmluva sa považuje za neuzatvorenú.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok uvedených v kapitolách 6 a 7 týchto pravidiel má aj fyzická osoba podnikajúca v samostatnom vlastníctve, ktorá uskutočňuje nákup neprofesionálnej povahy.
 3. Predávajúci overí právo podať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy osobou uvedenou v bode 2. Overenie sa vykonáva preverením, či uzatvorená zmluva nemá pre túto osobu odborný charakter - čo sa vykonáva najmä analýzou kódov PKD uvedených v Centrálnom registri a Informáciách o hospodárskej činnosti.
 4. Ak sa zistí, že kúpa Tovaru uskutočnená osobou prevádzkujúcou samostatnú podnikateľskú činnosť v Internetovom obchode bola profesionálneho charakteru – Predávajúci bezodkladne, t.j. najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia prehlásenia o odstúpení od zmluvy – informuje túto osobu. podanie vyhlásenia, že z dôvodu odborného charakteru nákupu - nevzniká právo na odstúpenie, a teda podané vyhlásenie o odstúpení od zmluvy - nemá právne účinky. Ak bol tovar fyzicky vrátený spolu s vyhlásením o odstúpení od zmluvy, bude tovar zaslaný späť na náklady osoby, ktorá toto vyhlásenie podala, a to na adresu uvedenú predtým v objednávke. Odpoveď predávajúceho bude poskytnutá rovnakým spôsobom, aký použila osoba podávajúca vyhlásenie.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy – Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie Tovaru.
 6. Prehlásenie Spotrebiteľa musí jednoznačne vyjadrovať jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, najmä Spotrebiteľ môže:
  1. použite elektronický formulár na vrátenie, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://interlook.pl/returns-open.php .
  2. odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č.2 - zaslaním na adresu sídla predávajúceho.
  3. Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči prijatie prehlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2.
 7. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím.
 8. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:
  1. na zmluvu o plnení, kde predávajúci vydá vec, pričom je povinný previesť jej vlastnícke právo - prevzatím tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a ak ide o zmluvu, že:
   1. zahŕňa veľa položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach – od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti;
   2. spočíva v pravidelnom doručovaní vecí na určitú dobu – od prevzatia prvej veci;
  2. pri iných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
 9. Formulár prehlásenia o odstúpení od zmluvy (príloha č. 2 týchto pravidiel) a informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1 týchto pravidiel) poskytuje v elektronickom formulári uvedenom v bode 3.5. .3 týchto Predpisov.
 10. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v čl. 38 zákona z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov z roku 2019, bod 134) o právach spotrebiteľov , napr. Usporiadanie:
  1. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré podnikateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  2. ak je predmetom služby neprefabrikovaná vec, vyrobená podľa špecifikácie objednávateľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  3. pri ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;
  4. ktorých predmetom sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v uzavretom obale, ak bol obal po doručení otvorený;
  5. na dodanie digitálneho obsahu a elektronických licencií, ktoré nie sú zaznamenané na hmotnom nosiči, ak sa s poskytovaním služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo ho podnikateľ informoval o strate o práve na odstúpenie od zmluvy;
  6. predmetom ktorej je vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť, a ktorej predmetom služby sú veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami;
  7. na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  8. uzavretá formou verejnej dražby;
  9. na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako bytové účely, prepravu tovaru, prenájom áut, stravovanie, služby súvisiace s oddychom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve určený deň alebo obdobie poskytovania služby;
  10. v ktorej sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnopredajnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu, na ktorý podnikateľ nemá vplyv. kontrola;

§ 7. Dôsledky odstúpenia od zmluvy o predaji vecí

 1. Predávajúci v lehote 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy o predaji vecí vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil, vrátane nákladov na dodanie, zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu doručenia ponúkanému predávajúcim. Predávajúci.
  1. Vrátenie peňazí bude uskutočnené rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ.
  2. Ak Spotrebiteľ za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy použije Elektronický formulár na vrátenie tovaru, budú mu finančné prostriedky vrátené zvoleným spôsobom a na bankový účet uvedený Spotrebiteľom.
 2. Ak Predávajúci neponúkol, že si Tovar od Spotrebiteľa vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie prijatých platieb od Spotrebiteľa, kým nedostane Tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže jeho zaslanie späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 3. Predávajúci môže spotrebiteľovi ponúknuť, že si vec vyzdvihne sám. Ak však predávajúci takýto návrh neurobil - spotrebiteľ by mal vrátiť vec predávajúcemu (alebo osobe poverenej predávajúcim na jej prevzatie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. zmluvy. Na dodržanie termínu stačí zaslať tovar späť pred jeho uplynutím. Tovar vrátený Spotrebiteľom je potrebné zaslať na adresu sídla Predávajúceho.
 4. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

§ 8. Sťažnosti

 1. Predávajúci je povinný dodať Tovar bez fyzických a právnych vád a zodpovedá Zákazníkovi za fyzické a právne vady zakúpeného Tovaru za podmienok stanovených v Občianskom zákonníku.
 2. Ak má tovar fyzické alebo právne vady, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu v rámci záruky za vady:
  1. prostredníctvom Elektronického reklamačného formulára;
  2. písomne ​​na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu zamowienia@interlook.pl.
  3. V oznámení by mala byť uvedená vada, ktorú má tovar podľa názoru Kupujúceho, nároky voči Predávajúcemu a ak je to možné, zdokumentovať uvedenú vadu. Predávajúci je povinný odpovedať na reklamáciu do 14 dní od jej prijatia. Ak neodpovedal na vyššie uvedené času sa má za to, že reklamácia bola uznaná. Odpoveď na reklamáciu poskytuje predávajúci kupujúcemu písomne ​​alebo na trvanlivom nosiči.
  4. Kroky, ktoré musí Kupujúci urobiť pre uplatnenie reklamácie, vrátane spôsobu doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, sú uvedené v jednotlivých fázach Elektronického reklamačného formulára.
  5. Ak Predávajúci uzná reklamáciu ako oprávnenú: náklady na výmenu, opravu vrátane nákladov na dopravu súvisiace s reklamáciou Tovaru znáša Predávajúci.
  6. Predávajúci preverí, či reklamácia podaná fyzickou osobou podnikajúcou v živnosti nakupujúcej neprofesionálny charakter je pre túto osobu neprofesionálna. Overenie sa vykonáva analýzou kódov PKD uvedených v centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti.
  7. Ak v dôsledku reklamácie podanej spotrebiteľom nedôjde k vyriešeniu sporu, predávajúci poskytne spotrebiteľovi na papieri alebo inom trvalom nosiči vyhlásenie o:
   1. úmysel podať návrh na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov alebo súhlas s účasťou v takomto konaní, alebo
   2. odmietnutie účasti na mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

§ 9. Názory

 1. Zákazník, ktorý má Účet - môže byť v určitej lehote po dokončení Objednávky vyzvaný e-mailom o pridanie služby Hodnotenie objednávky a hodnotenia jednotlivého tovaru. Vyhodnotenie vybavenia objednávky a vyhodnotenie jednotlivého tovaru je dobrovoľné a bezplatné, ak tak chcete urobiť, kliknite na odkaz, ktorý vás presmeruje na samostatnú stránku. V rámci jednej objednávky - Zákazník má možnosť pridať vyššie uvedené Hodnotenia iba raz.
 2. Ako súčasť vyššie uvedeného Hodnotenie Zákazník môže udeliť hodnotenie vo forme hviezdičiek od 1 do 5 a pridať slovné vyhlásenie obmedzené na 65535 slov. vyššie Hodnotenia sú automaticky podpísané menom Zákazníka a mestom, ktoré Zákazník uviedol pri registrácii účtu.
 3. Hodnotenia sú uložené a verejne prezentované na webových stránkach internetového obchodu, ako aj na webových stránkach https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com .
 4. Predávajúci vecne neoveruje, nekontroluje hodnotenia objednávky. Kupujúci je výlučne a nezávisle zodpovedný za vyhlásenie uvedené v rámci Hodnotení. Predávajúci je oprávnený zablokovať hodnotenia úplne alebo čiastočne za podmienok vyplývajúcich zo zákona a tohto poriadku.
 5. Je neprijateľné uverejňovať obsah, ktorý obsahuje nepravdivé, zavádzajúce, vulgárne, agresívne, urážlivé informácie alebo obsah, ktorý je zjavne považovaný za nesúladný s dobrými mravmi. Je tiež neprijateľné uverejňovať obsah, ktorý je nezákonný, porušuje práva tretích strán alebo predstavuje akt nekalej súťaže.
 6. Zákazník sa zaväzuje nezverejňovať obsah, ktorý obsahuje odkazy na externé webové stránky, ktoré majú propagačný alebo reklamný charakter alebo obsahujú osobné údaje tretích osôb. Je tiež zakázané zverejňovať nezákonný obsah, najmä obsah predstavujúci akt nekalej súťaže a pod.
 7. Zákazník zodpovedá za vyjadrenia, ktoré upraví a uverejní, najmä zodpovedá za porušenie práv alebo tovaru tretích osôb
 8. Na výslovnú žiadosť Zákazníka môže byť obsah hodnotení pred ostatnými používateľmi Obchodu skrytý, avšak udelené hodnotenie v podobe hviezdičiek sa započítava do celkového hodnotenia Obchodu a Tovaru.

§ 10. Duševné vlastníctvo

 1. Zákazník vyhlasuje, že mu neprináležia žiadne práva, vrátane autorských alebo súvisiacich práv k ním uverejneným recenziám a vyjadreniam, okrem práva na používanie Internetového obchodu spôsobom uvedeným v Pravidlách. Zákazník nie je oprávnený na akékoľvek nahrávanie, reprodukciu, zdieľanie, zverejňovanie alebo šírenie obsahu, pokiaľ takéto povolenie nevyplýva zo zákona alebo z Nariadení.
 2. Zákazník nemá právo na akékoľvek zásahy do obsahu, najmä nie je oprávnený zasahovať do obsahu, štruktúry, formy, grafiky, mechanizmu fungovania alebo iných prvkov Internetového obchodu.
 3. Zverejnením Posúdení v Internetovom obchode, ktoré sú dielami v zmysle zákona zo dňa 4.2.1994 o autorskom práve a právach súvisiacich, udeľuje Zákazník Predávajúcemu nevýhradnú, bezodplatnú a časovo a územne neobmedzenú licenciu na používanie týchto diela Predávajúcim, spolu s právom na udelenie sublicencie, ktorá zahŕňa sprístupnenie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na ním zvolenom mieste a v čase (Internet). Licencia sa udeľuje pre všetky oblasti využívania známe v čase jej udelenia, najmä pre tieto oblasti využívania:
  1. v rozsahu záznamu a množenia diela akoukoľvek technikou - najmä tlačou, reprografiou, magnetickým záznamom, digitálnym, t.j. použitím akýchkoľvek techník na akomkoľvek audiovizuálnom alebo obrazovom nosiči, najmä na audiovizuálnych diskoch, CD, počítačových diskoch, v multimediálnej sieti vrátane internetových a súvisiacich on-line služieb a reprodukcie, nahrávania, používania na internete, reklamy, rozmnožovania záznamu v elektronickej forme v pamäti počítača a vo vnútorných a vonkajších sieťach,
  2. použitím celku alebo fragmentov alebo akýchkoľvek prvkov diela s možnosťou úprav vyplývajúcich z podstaty daného internetového média - vo všetkých publikáciách, najmä online, digitálnych, bulletinoch a informáciách, samostatne alebo v kombinácii s inými dielami alebo fragmentmi Tvorba; úplné alebo čiastočné využitie na propagáciu a reklamu, najmä vo forme audiovizuálnych, zvukových a mediálnych reklám.
  3. v rozsahu obchodovania s originálom alebo kópiami, na ktorých bolo dielo zaznamenané - marketing, požičiavanie, prenájom originálu alebo kópií,
  4. v rozsahu šírenia diela iným ako vyššie uvedeným spôsobom - verejné predvádzanie, vystavovanie, vystavovanie, rozmnožovanie, vysielanie a opätovné vysielanie, ako aj verejné sprístupnenie diela tak, aby k nemu mal každý prístup na adrese miesto a čas podľa vlastného výberu,
  5. používanie diel na propagačné a marketingové účely;
 4. Odstránenie Účtu Zákazníkom alebo Posúdenie podľa kapitoly 9 bod 8 nemá vplyv na platnosť vyššie uvedenej licencie.

§ 11. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky používania sú účinné od 11.12.2012.
 2. V prípade zmeny alebo zrušenia niektorého z ustanovení týchto Predpisov rozhodnutím príslušného orgánu alebo súdu zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti a zaväzujú Predávajúceho a Zákazníka.
 3. Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov súvisiacich s Nariadeniami je poľské právo. Tieto spory bude riešiť miestne príslušný spoločný súd. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, môže využiť aj mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a uplatňovania reklamácií. Všetky informácie o mimosúdnych spôsoboch vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov možno získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: www.uokik.gov.pl. Zároveň by sme vás chceli informovať, že uvedené postupy sú dobrovoľné a obe strany s nimi musia súhlasiť.
 4. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.524/2013 z 21. mája 2013 Vám oznamujeme, že platforma pre online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi je dostupná na https://ec.europa.eu /spotrebitelia/odr na úrovni EÚ (platforma ODR). Platforma RSO je webová stránka s komplexným servisným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí hľadajú mimosúdne riešenie sporu zo zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

§ 12. Príloha 1 - Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy za nasledujúcich podmienok má aj fyzická osoba, ktorá uskutoční nákup neprofesionálnej povahy, t. j. vyplývajúci najmä z predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sprístupnený na základe ustanovenia o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy za nasledujúcich podmienok má - Spotrebiteľ. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch:
  1. v prípade kúpno-predajnej zmluvy odo dňa, kedy ste sa dostali do držby veci alebo kedy vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu získala vec do držby;
  2. v prípade zmluvy vyžadujúcej prevod vlastníctva k mnohým veciam, ktoré sa dodávajú oddelene odo dňa, keď ste prebrali poslednú vec alebo kedy vami označená tretia strana, iná ako dopravca, prevzala posledná položka;
  3. v prípade zmluvy zaväzujúcej previesť vlastníctvo k položkám dodaným v dávkach alebo po častiach odo dňa, keď ste sa dostali k poslednej dávke alebo časti alebo kedy vstúpila do vlastníctva vami určená tretia strana iná ako dopravca vlastníctvo poslednej šarže alebo časti;
  4. v prípade zmlúv o pravidelnom doručovaní zásielok na dobu určitú odo dňa, keď ste sa dostali do držby prvej zásielky alebo keď vami určená tretia strana, iná ako dopravca, získala do držby prvú zásielku položka;
  5. v prípade zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie služieb alebo digitálneho obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči - odo dňa uzavretia zmluvy.
 2. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať, t.j.: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Varšava, tel.: +48 22 378 44 94, zamowienia@interlook.pl od zmluvy túto zmluvu jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
 3. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.
 4. Môžete tiež vyplniť elektronický formulár na vrátenie, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://interlook.pl/returns-open.php . Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí informácie o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči.
 5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy Vám postačí, ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zašlete informáciu o uplatnení Vášho práva na odstúpenie od zmluvy.
 6. Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami zvoleného spôsobu doručenia iného ako najlacnejší typ štandardného doručenia ponúkaný spoločnosťou nás), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Vrátenie peňazí vykonáme rovnakým platobným prostriedkom, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak.
 7. V prípade zmlúv vyžadujúcich prevod vlastníckeho práva k veciam, v ktorých sme v prípade odstúpenia od zmluvy nenavrhli prevziať Tovar - zadržiavame vrátenie platby, kým nedostaneme vec alebo kým nedostaneme dôkaz o jeho návrat, podľa toho, čo nastane skôr.
 8. Vrátený tovar zašlite ihneď na nasledujúcu adresu: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Varšava, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie položky.
 9. Vzhľadom na váhu a rozmery Tovaru môžu v prípade odstúpenia od zmluvy - vrátenie Tovaru znamenať vyššie náklady ako bežné poštovné. Ak chcete využiť služby kuriérskych spoločností, môže byť potrebné poslať balík na palete, čo je drahšie ako obyčajná pošta.

§ 13. Príloha 2 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedawca:
  INTERLOOK Łukasz Jarosiński,
  tel. +48 22 378 44 94,
  zamowienia@interlook.pl,
  NIP 118-180-80-01,
  REGON 140317694.
 6. Adres siedziby Sprzedającego:
  Reymonta 21/366,
  01-840 Warszawa.
 7. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://interlook.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 8. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 10. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://interlook.pl/slo-privacy-and-cookie-notice.html.
 11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 12. Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 13. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://interlook.pl/returns-open.php.
 14. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://interlook.pl/rma-open.php.
 15. Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 16. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 17. Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3. Zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "".
  1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
  3. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
  4. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
   1. Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
   2. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
  5. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  6. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 4. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem (z płatnością na konto po dostawie). Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://interlook.pl/slo-payments.html.

§ 5. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://interlook.pl/slo-delivery.html.

§ 6. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://interlook.pl/returns-open.php.
  2. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
  3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.
 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 9. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej wskazanej w punkcie 3.5.3 niniejszego Regulaminu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

§ 7. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  2. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres zamowienia@interlook.pl.
  3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
  4. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
  5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
  6. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
  7. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
   1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
   2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 9. Opinie

 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen.
 2. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych. Ww. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrzych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich
 8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 10. Własność intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2022.12.29.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje - Konsumentowi. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  1. w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia,w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa, tel. +48 22 378 44 94, zamowienia@interlook.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://interlook.pl/returns-open.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy - mamy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

§ 13. Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

pixelpixelpixelpixel