Dostawa DPD lub do Paczkomatu GRATIS przy zamówieniu powyżej 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ údajov a definície

 1. Správcom osobných údajov Zákazníkov/Používateľov Internetového obchodu, označovaný aj ako Predávajúci, je: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, tel.č.: 228661100, NIP: 118-180-80-01, REGON: 140317694.
 2. Správcu údajov môžete kontaktovať:
  1. na korešpondenčnej adrese: Reymonta 21/366, 01-840 Varšava;
  2. na e-mailovej adrese: zamowienia@interlook.pl.
 3. Používateľ – fyzická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku (stránky) Internetového obchodu alebo využíva služby alebo funkcie opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie.
 4. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, fyzická osoba, ktorá je Spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá uzatvára s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 5. Internetový obchod – webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na týchto e-mailových adresách (internetových stránkach): interlook.pl , prostredníctvom ktorej môže Zákazník/Užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť si Tovar alebo objednať službu.
 6. Newsletter - informácie vrátane obchodných informácií v zmysle zákona zo dňa 18.7.2002. o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 344) od Predávajúceho zaslané Zákazníkovi/Používateľovi elektronickými prostriedkami; jeho prijatie je dobrovoľné a vyžaduje súhlas Klienta/Používateľa.
 7. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v ICT systéme Predávajúceho o danom Zákazníkovi/Užívateľovi a ním zadaných objednávkach a uzatvorených zmluvách, pomocou ktorých môže Zákazník/Užívateľ zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
 8. GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /EC (General Data Protection Regulation) údaje).

2. Účely, právne dôvody a doba spracovania údajov

 1. Za účelom implementácie zmluvy o predaji na diaľku predávajúci spracuje:
  1. informácie o zariadení Používateľa na zabezpečenie správneho chodu služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o relácii, údaje o webovom prehliadači, údaje o zariadení, údaje o aktivite na Webovej stránke, a to aj na jednotlivých podstránkach;
  2. informácie o geolokácii, ak Používateľ súhlasil s prístupom poskytovateľa služby ku geolokácii. Geolokačné informácie sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk produktov a služieb;
  3. Osobné údaje užívateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na uskutočnenie nákupu a ktoré Správca vyžaduje poskytnúť v nákupnom procese.
 2. Tieto informácie neobsahujú údaje o identite Používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje, a preto na ne Správca vzťahuje plnú ochranu podľa GDPR.
 3. Tieto údaje sú spracované v súlade s čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR, za účelom vykonania služby, t.j. zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s Nariadeniami a v súlade s čl. 6 sek. 1 lit. GDPR, v súvislosti so súhlasom s používaním niektorých cookies alebo iných podobných technológií, vyjadreným prostredníctvom príslušného nastavenia webového prehliadača v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súvislosti so súhlasom s geolokáciou. Údaje sú spracované do konca používania Internetového obchodu Zákazníkom/Používateľom.
 4. Správca sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia požadované podľa čl. 32 GDPR, t.j. s prihliadnutím na stav technických znalostí, náklady na implementáciu a povahu, rozsah a účely spracovania, ako aj na riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, Správca vykonáva vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej tomuto riziku.

3. Marketingové aktivity správcu

 1. Na webovej stránke Internetového obchodu môže Správca údajov zverejňovať marketingové informácie o svojich produktoch alebo službách. Zobrazovanie tohto obsahu vykonáva Správca údajov v súlade s čl. 6 oddiel 1 písm. f GDPR, t. j. v súlade s oprávneným záujmom správcu údajov spočívajúcim vo zverejňovaní obsahu súvisiaceho s poskytovanými službami a propagačného obsahu akcií, na ktorých sa správca údajov podieľa. Táto akcia zároveň neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Používateľov, Zákazníci/Používatelia očakávajú, že dostanú podobný obsah, a dokonca to očakávajú alebo je to ich priamy účel návštevy webovej stránky/stránok Internetového obchodu.

4. Príjemcovia používateľských údajov

 1. Správca údajov zverejňuje osobné údaje užívateľov iba spracovateľským subjektom na základe uzatvorených zmlúv o poverení spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb správcovi údajov, ako je napríklad hosting a obsluha webovej stránky, IT služby, marketingové a PR služby.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. Osobné údaje nebudú spracúvané v tretích krajinách.

6. Práva dotknutých osôb

 1. Každá dotknutá osoba má právo:
  1. prístup (čl. 15 GDPR) – získanie potvrdenia od správcu údajov, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Ak sa o osobe spracúvajú údaje, má k nim prístup a získava tieto informácie: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté, o dobe uchovávania údajov alebo o kritériách na ich určenie, o práve požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby a namietať proti spracúvaniu;
  2. získať kópiu údajov (článok 15 ods. 3 GDPR) - získať kópiu dotknutej osoby, prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže správca údajov účtovať primeraný poplatok, administratívnych nákladov;
  3. na opravu (článok 16 GDPR) - požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo doplnenie neúplných údajov;
  4. na vymazanie údajov (článok 17 GDPR) - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak Správca údajov už nemá právny základ na ich spracúvanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania;
  5. na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR) – žiada o obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď:
   1. dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov - na dobu umožňujúcu správcovi údajov skontrolovať správnosť údajov,
   2. spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta proti ich odstráneniu a žiada obmedzenie ich použitia,
   3. Prevádzkovateľ už tieto údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov,
   4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu – kým sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi na námietku dotknutej osoby;
  6. na prenos údajov (článok 20 GDPR) - získať v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol správcovi údajov, a požiadať o zaslanie týchto údajov inému správcovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo zmluvy s ňou uzatvorenej a ak sa údaje spracúvajú automatizovaným spôsobom;
  7. namietať (článok 21 GDPR) - namietať spracúvanie jej osobných údajov na oprávnené účely správcu z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou vrátane profilovania. Správca údajov následne posúdi, či existujú platné právne oprávnené dôvody na spracúvanie, prevažujúce záujmy, práva a slobody dotknutých osôb alebo dôvody na zisťovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak budú podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby dôležitejšie ako záujmy správcu, bude správca údajov povinný prestať spracúvať údaje na tieto účely;
  8. súhlas kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať, avšak spracúvanie osobných údajov uskutočnené pred odvolaním súhlasu bude naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok, že Správca prestane spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas udelený.
 2. Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv by mala dotknutá osoba kontaktovať Správcu údajov prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho, aké právo a v akom rozsahu si chce uplatniť.

7. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ul. Stawki 2, ktorú možno kontaktovať takto:
 2. poštou: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 4. Horúca linka: 606-950-0000.

8. Poverenec pre ochranu údajov

 1. V každom prípade sa dotknutá osoba môže obrátiť aj priamo na poverenca pre ochranu údajov Správcu e-mailom alebo písomne ​​na adresu Správcu údajov uvedenú v časti 1 bod 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.

9. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie môžu byť doplnené alebo aktualizované v súlade s aktuálnymi potrebami Správcu za účelom poskytovania aktuálnych a spoľahlivých informácií Klientom/Používateľom.

10. Cookies

 1. Internetový obchod plní funkcie získavania informácií o zákazníkoch, užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
  1. prostredníctvom informácií dobrovoľne vložených do formulárov na účely vyplývajúce z funkcie konkrétneho formulára;
  2. ukladaním súborov cookie v koncových zariadeniach (tzv. „cookies“);
  3. zhromažďovaním protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu internetového obchodu (nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky).
 2. Cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení Zákazníka / Používateľa a sú určené na používanie webovej stránky Internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Internetový obchod používa cookies až po predchádzajúcom udelení súhlasu Zákazníka / Používateľa obchodu v tejto súvislosti. Súhlas s používaním všetkých cookies Internetovým obchodom sa udeľuje kliknutím na tlačidlo: „SÚHLASÍM, CHCEM PREJSŤ NA WEBOVÚ STRÁNKU“ pri zobrazení správy o používaní cookies Internetovým obchodom alebo zatvorením tejto správy.
 4. Ak Zákazník/Používateľ Internetového obchodu nesúhlasí s používaním cookies Internetovým obchodom, môže využiť možnosť: „Nesúhlasím“, dostupnú aj v správe o používaní cookies Internetovým obchodom resp. vykonať zmeny v nastaveniach webového prehliadača, ktorý práve používa (môže to však spôsobiť nefunkčnosť webovej stránky Internetového obchodu).
 5. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte webový prehliadač/systém zo zoznamu a postupujte podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právnym základom spracúvania osobných údajov z cookies sú oprávnené záujmy správcu údajov spočívajúce v poskytovaní kvalitných služieb a zaistení bezpečnosti služieb.
 7. V rámci Internetového obchodu sa používajú dva základné typy cookies: „session“ (session cookies) a „permanent“ (trvalé cookies). Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia Internetového obchodu alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ cookies sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka/Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Zákazníkom/Používateľom.

Funkčné cookies (nevyhnutné)

interlook.pl

monit_token : 365 dní, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.

shop_monit_token : 30 minút, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.

klient : 1 dní, cookie
Identifikuje prihláseného zákazníka / košík neprihláseného zákazníka.

affiliate : 90 dní, cookie
Uchováva informácie o identifikátore partnera, od ktorého bol obchod zadaný.

ordersDocuments : cookie
Ukladá informácie o stave tlače dokumentu.

__idsui : 1095 dní, cookie
Súbor potrebný na fungovanie tzv jednoduché prihlásenie na stránke.

__idsual : 1095 dní, cookie
Súbor potrebný na fungovanie tzv jednoduché prihlásenie na stránke.

__IAI_SRC : 90 dní, cookie
ukladá iba zdroj, z ktorého sa na stránku pristupovalo.

login : cookie
Ukladá, či sa používateľ prihlásil na stránku.

CPA : 28 dní, cookie
Obsahuje premenlivé informácie pre programy CPA/CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.

__IAIRSABTVARIANT__ : 30 dní,
ID variantu súboru cookie pre test A/B a konfiguráciu motora IdoSell RS.

basket_id : 365 dní, cookie
ID košíka používateľa webovej stránky, priradené na dobu trvania prebiehajúcej relácie.

page_counter : 1 dní, Cookie
Counter navštívených stránok.

LANGID : 180 dní, cookie
Ukladá informácie o jazyku zvolenom používateľom webovej stránky.

REGID : 180 dní, cookie
Ukladá informácie o regióne používateľa.

CURRID : 180 dní, cookie Uchováva
informácie o mene zvolenej používateľom webovej stránky.

__IAIABT__ : 30 dní, cookie
Ukladá ID testu A/B na testovanie a zlepšovanie funkčnosti obchodu.

__IAIABTSHOP__ : 30 dní, cookie
Ukladá ID obchodu, ktorý sa zúčastnil A/B testu.

__IAIABTVARIANT__ : 30 dní, cookie
Ukladá ID variantu získaného z prebiehajúceho A/B testu.

toplayerwidgetcounter[] : cookie
Ukladá počet vyskakovacích zobrazení.

samedayZipcode : 90 dní, cookie Uchováva
informácie o poštovom smerovacom čísle používateľa, ktoré sú potrebné na poskytovanie kuriérskej služby SameDay.

applePayAvailability : 30 dní, cookie
Ukladá, či je pre používateľa dostupný spôsob platby ApplePay.

paypalMerchant : 1 dní, cookie
ID účtu PayPal.

toplayerNextShowTime_ : cookie
Ukladá čas, kedy sa zobrazí ďalšia kontextová správa. 

rabateCode_clicked : 1 dní, cookie
Ukladá informáciu o zatvorení lišty informujúcej o aktívnej zľave.

freeeshipping_clicked : 1 dní, cookie
Ukladá informácie, keď je zatvorený panel s dopravou zdarma.

presmerovanie : cookie
Ukladá informácie o zatvorení kontextovej správy informujúcej o navrhovanom jazyku pre obchod.

filterHidden : 365 dní, súbor cookie
Po kliknutí na možnosť zbalenia filtra na položky sa uloží informácia, ktorý filter sa má zbaliť po obnovení zoznamu komodít.

toplayerwidgetcounterclosedX_ : cookie
Ukladá informácie po zatvorení kontextovej správy.

cpa_currency : 60 minút, cookie
Obsahuje informácie o mene pre programy CPA / CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.

basket_products_count : cookie
Ukladá informácie o počte položiek v košíku.

wish_products_count : cookie
Ukladá počet položiek v zozname obľúbených položiek.

IAI SA

iai_accounts_toplayer : 30 dní, súbor cookie
Zabezpečuje správne zobrazenie vyskakovacej správy informujúcej o prihlasovacej službe IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do- sklepu-z- účty-na-inej-službe/).

IdoSell

platform_id : cookie
Ukladá, či sa stránka zobrazuje v mobilnej aplikácii.

paypalAvailability_ : 1 dní, cookie
Ukladá, či je pre používateľa dostupný spôsob platby PayPal.

ck_cook : 3 days, cookie
Ukladá informácie o tom, či používateľ webovej stránky súhlasil s cookies.

IdoAccounts

accounts_terms : 365 dní, cookie
Uchováva informácie o tom, či používateľ prijal súhlas s používaním služby IdoAccounts.

Google

NID : 180 dní, súbor cookie
Tieto súbory cookie (NID, ENID) sa používajú na zapamätanie si používateľských preferencií a ďalších informácií, ako je preferovaný jazyk, počet výsledkov zobrazených na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a či používateľ chce Google SafeSearch filter povolený. Tento súbor je tiež potrebný na poskytovanie platobnej služby Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA : 1095 dní, cookie
Tento súbor cookie je nastavený službou Google reCAPTCHA, ktorá chráni našu stránku pred spamovými otázkami v kontaktných formulároch.

PayPal

ts : cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby webovej lokality.

ts_c : 1095 dní, cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a používa sa na zabránenie podvodom.

x-pp-s : cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby tejto lokality.

force_policy : 365 dní, cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje PayPal a podporuje platobné služby na stránke.

tsrce : 3 days, cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje PayPal a podporuje platobné služby webovej stránky.

l7_az : 60 minút, cookie
Tento súbor cookie je nevyhnutný pre funkciu prihlásenia cez PayPal na webovej stránke.

JAZYK : 1-dňový súbor cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na stránke.

nsid : súbor cookie
používaný v kontexte transakcií na webovej stránke. Súbor cookie je potrebný pre bezpečné transakcie.


Analytické cookies

IAI SA

__IAI_AC2 : 45 dní, cookie
ID sledovania aktivity na zhromažďovanie histórie zdrojov pred zadaním objednávky, ako aj zdroja, z ktorého bola objednávka zadaná v rámci modelu pripisovania posledného kliknutia.

Google Ads

*-* : 14 dní, súbor cookie
Ukladá, či sa už zobrazilo kontextové okno Recenzie zákazníkov Nákupov Google so žiadosťou o povolenie odoslať prieskum o objednávke.

Google Analytics

_ga_ : 730 dní, súbor cookie
Používaný službou Google Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev stránky používateľom, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.

_ga : 730 dní, cookie
Registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa stránku.

_gid : 1 dní, cookie
Súbor cookie _gid zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa stránku.

_gat : 1-dňový súbor cookie
Používa sa na zníženie počtu žiadostí. Analytics anonymizuje IP adresu.

_dc_gtm_UA-# : 730 dní, súbor cookie
Používa ho Správca značiek Google na riadenie načítania značky skriptu Google Analytics. Analytics anonymizuje IP adresu.

FPLC : 1200 minút, cookie
Verzia súboru cookie Non-HttpOnly s názvom FPLC hašovaná z hodnoty FPID.

_gat[_] : 1 minúta, cookie
Používa sa na zníženie počtu žiadostí. Ak je služba Google Analytics implementovaná prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_.

_gat_gtag : 1 minút, súbor cookie
Používa sa na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, toku, zdroja a iných informácií.

__utma : 730 dní, súbor cookie
Používa sa na rozlíšenie medzi používateľmi a reláciami. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistuje žiadny súbor cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

__utmb : 30 minút, cookie
Používa sa na určenie nových relácií/návštev. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistuje žiadny súbor cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

__utmc : cookie
Nepoužíva sa v ga.js. Nastavené na interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom cookie __utmb na určenie, či sa používateľ nachádza v novej relácii/návšteve.

__utmt : 10 minút, cookie
Používa sa na obmedzenie počtu žiadostí.

__utmz : 180 dní, cookie
Ukladá zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako sa používateľ dostal na vašu stránku. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení knižnice javascript a aktualizuje sa pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

__utmv : 730 dní, cookie
Používa sa na ukladanie údajov vlastných premenných na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa vytvorí, keď vývojár použije metódu _setCustomVar s vlastnou premennou na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie bol tiež použitý pre zastaranú metódu _setVar. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

AMP_TOKEN : 365-dňový súbor cookie
Obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie ID klienta zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, požiadavku počas letu alebo chybu pri získavaní ID klienta zo služby AMP Client ID.

FPID : 730 dní, cookie
Tento súbor cookie má predvolene názov FPID (Identifikátor prvej strany). Hodnota uložená v FPID sa použije na nastavenie ID klienta v požiadavke na servery Google.

_gaexp : 90 dní, súbor cookie
Používa sa na určenie zaradenia používateľa do experimentu a uplynutia platnosti experimentov, do ktorých bol používateľ zahrnutý.

_opt_awcid : 1 deň, súbor cookie
používaný pre kampane priradené k číslam zákazníkov služby Google Ads.

_opt_awmid : 1 deň, súbor cookie
používaný pre kampane priradené k ID kampane Google Ads.

_opt_awgid : 1 dní, súbor cookie
používaný pre kampane priradené k identifikátorom reklamných skupín Google Ads

_opt_awkid : 1 dní, súbor cookie
používaný pre kampane namapované na identifikátory kritérií Google Ads

_opt_utmc : 1 dní, cookie
Ukladá posledný parameter dopytu utm_campaign.

_opt_expid : 0,2 minúty, cookie
Uloží posledný parameter dopytu utm_campaign.

Pixel Google Analytics : 999 dní, sledovací pixel
Pixel meria návštevy, kliknutia a iné digitálne správanie. Vďaka tomu vám umožňuje upraviť vašu marketingovú stratégiu.

__utmli : 60 dní, cookie
Súbor cookie je súčasťou funkcie Enhanced Link Attribution, ktorá (pokúša sa) rozlíšiť kliknutia na odkazy na rovnaký cieľ v analýze stránky. Obsahuje ID (ak existuje) odkazu, na ktorý sa kliklo (alebo jeho nadradeného), ktorý sa má prečítať na ďalšej stránke, aby mohla analýza na stránke určiť, kde sa na stránke nachádzal odkaz, na ktorý sa kliklo.

Google Mapy

SID : 3650 dní, súbor cookie
Obsahuje digitálne podpísané a šifrované záznamy o ID účtu Google používateľa a čase posledného prihlásenia. Kombinácia týchto súborov cookie (SID, HSID) umožňuje spoločnosti Google blokovať mnoho typov útokov, ako sú pokusy o krádež obsahu formulárov odoslaných v službách Google.


Reklamné cookies

Meta (Facebook)

fbsr_ : cookie
Obsahuje podpísanú požiadavku pre používateľa aplikácie Facebook.

fbss_ : 365 dní, súbor cookie
zdieľanej relácie na Facebooku .

fbs_ : 30 minút, cookie
relácie na Facebooku .

Meta Pixel : 999 dní, sledovací pixel
Meta Pixel je útržok kódu, ktorý vám umožňuje merať efektivitu reklamy na základe pochopenia akcií vykonaných návštevníkmi stránky a pomáha zaistiť, aby sa reklamy vášho obchodu zobrazovali tým správnym ľuďom.

_fbp : 90 dní, súbor cookie
Súbor cookie používaný na profilovanie používateľov a čo najpresnejšie priraďovanie reklamy k profilu používateľa.

fr : 90 dní, cookie
Súbor cookie používaný na profilovanie používateľov a čo najpresnejšie priraďovanie reklamy k profilu používateľa.

_fbc : 730 dní, súbor cookie
poslednej návštevy .

tr : cookie.
Súbor cookie používaný na profilovanie používateľov a čo najpresnejšie priradenie reklamy k profilu používateľa.

sb : 402 days, cookie
Tento súbor cookie pomáha identifikovať a aplikovať dodatočné bezpečnostné opatrenia v prípade, že sa niekto pokúsi neoprávnene získať prístup k vášmu účtu na Facebooku, napríklad zadaním náhodných hesiel. Slúži aj na ukladanie informácií, ktoré umožnia Facebooku obnoviť účet používateľa, ak zabudne heslo, alebo na dodatočnú autentifikáciu pri podozrení, že jeho účet bol napadnutý. Patria sem napríklad súbory cookie „sb“ a „dbln“, ktoré pomáhajú bezpečne identifikovať váš prehliadač.

usida : cookie
Zhromažďuje kombináciu prehliadača používateľa a jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na priradenie reklám k používateľom.

wd : 9 days, cookie
Tento súbor cookie pomáha smerovať prevádzku medzi servermi a analyzovať rýchlosť načítania produktov Meta medzi používateľmi. Vďaka cookies môže Meta zaznamenávať aj proporcie a rozmery obrazovky a okien používateľa a vie, či má zapnutý režim vysokého kontrastu, aby mohol správne prezentovať svoje weby a aplikácie. Môže napríklad použiť súbory „dpr“ a „wd“, aby vám okrem iného poskytla optimálny výkon obrazovky zariadenia.

locale : 9 days cookie
Tento súbor cookie ukladá polohu posledného prihláseného používateľa v tomto prehliadači.

datr : 7 days, cookie
Účelom súboru cookie datr je identifikovať webový prehliadač používaný na pripojenie k Facebooku bez ohľadu na prihláseného používateľa. Tento súbor cookie hrá kľúčovú úlohu vo funkciách zabezpečenia a integrity stránky Facebook.

interlook.pl

RSSID : 180 dní,
používateľské ID cookie IdoSell RS, ktoré sa používa na zobrazenie prispôsobených odporúčaní produktov na webovej stránke.

__IAIRSUSER__ : 60 minút,
používateľské ID cookie IdoSell RS, ktoré sa používa na zobrazenie prispôsobených odporúčaní produktov na webovej stránke.

Google Ads

_gcl_au : 90-dňový súbor cookie
Používa Google AdSense na experimentovanie s výkonnosťou reklám na stránkach, ktoré využívajú ich služby.

FPAU : 90 dní, cookie
Súbor cookie, ktorý zhromažďuje informácie o používateľoch a ich aktivite na webovej lokalite prostredníctvom vstavaných prvkov na analytické účely a účely podávania správ.

FPGCLAW : 90 dní, cookie
Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.

FPGCLGB : 90 dní, cookie
Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.

_gcl_gb : 90-dňový súbor cookie
Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.

_gac_gb_<> : 90 dní, súbor cookie
Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.

_gcl_aw : 90-dňový súbor cookie
Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.

IDE : 730 dní, cookie
Tento súbor cookie sa používa na zobrazovanie reklám Google na stránkach, ktoré nepatria spoločnosti Google.

1P_JAR : 30 dní, cookie
Tento súbor cookie sa používa na zhromažďovanie štatistík stránok a sledovanie miery konverzie. Nastaví jedinečný identifikátor, ktorý si zapamätá vaše preferencie a ďalšie informácie, ako sú štatistiky stránok a sledovanie miery konverzie.

test_cookie : 1 dní, súbor cookie
Slúži na testovanie, či je povolené povolenie nastavenia cookies v prehliadači používateľa.

AEC : 138 dní, cookie
Tieto súbory cookie zabraňujú škodlivým stránkam konať vo vašom mene bez vášho vedomia.

APISID : 193 dní, cookie
Tento súbor cookie je uložený vo vašom počítači, aby zostal pripojený k vášmu účtu Google, keď znova navštívite ich služby. Keď zostanete v tejto aktívnej relácii a budete používať doplnky na iných webových stránkach, ako je tá naša, spoločnosť Google použije tieto súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku.

SÚHLAS : 559 dní, cookie
Tento súbor cookie je uložený vo vašom počítači, aby zostal pripojený k vášmu účtu Google, keď znova navštívite ich služby. Keď zostanete v tejto aktívnej relácii a budete používať doplnky na iných webových stránkach, ako je tá naša, spoločnosť Google použije tieto súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku.

DSID : 10 dní, cookie
Súbor cookie „DSID“ sa používa na vašu identifikáciu, keď ste prihlásený/-á na iných stránkach ako Google, a na zapamätanie, či ste súhlasili s prispôsobením reklám.

OTZ : 23-dňový súbor cookie
Tento súbor cookie sa používa na zapamätanie si používateľských preferencií a ďalších informácií, ako je preferovaný jazyk, počet výsledkov zobrazených na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a či si používateľ želá mať zapnuté Bezpečné vyhľadávanie Google alebo nie.

SAPISID : 28 dní, cookie
Tento súbor cookie je uložený vo vašom počítači, aby zostal pripojený k vášmu účtu Google, keď znova navštívite ich služby. Keď zostanete v tejto aktívnej relácii a budete používať doplnky na iných webových stránkach, ako je tá naša, spoločnosť Google použije tieto súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku.

SEARCH_SAMESITE : 176 dní, súbor cookie
Umožňuje serverom znížiť riziko útokov CSRF a úniku informácií tým, že zabezpečí, aby sa daný súbor cookie odosielal iba s požiadavkami iniciovanými z rovnakej registrovanej domény.

SIDCC : 393 dní, súbor cookie Získava
určité nástroje od spoločnosti Google a ukladá predvoľby, ako je počet výsledkov vyhľadávania na hárku alebo aktivácia filtra Bezpečné vyhľadávanie. Prispôsobuje reklamy, ktoré sa zobrazujú vo vyhľadávači Google.

SSID : 393 dní, cookie
Tento súbor cookie sa uloží vo vašom počítači, aby zostal pripojený k vášmu účtu Google, keď znova navštívite ich služby. Keď zostanete v tejto aktívnej relácii a budete používať doplnky na iných webových stránkach, ako je tá naša, spoločnosť Google použije tieto súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku.

__Secure-* : 730 dní, cookie
Tieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie relevantnejších reklám vám a vašim záujmom.

Google Analytics

__gads : 395 dní, cookie
Na zabezpečenie zobrazovania reklám alebo opätovného zacielenia.


 1. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:
  1. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/používatelia internetového obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  2. udržiavanie relácie Zákazníka/Používateľa (po prihlásení), vďaka čomu Zákazník/Používateľ nemusí znova zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Internetového obchodu;
  3. definovanie profilu Klienta/Používateľa za účelom zobrazovania odporúčaní produktov a zodpovedajúcich materiálov v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
 2. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Klienta/Používateľa. Zákazníci/Používatelia môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať cookies. Je tiež možné automaticky blokovať cookies.
 3. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Internetového obchodu.
 4. Cookies umiestnené na koncovom zariadení Zákazníka/Používateľa môžu využívať aj inzerenti a partneri Internetového obchodu spolupracujúci s Internetovým obchodom.
 5. Súbory cookie môže sieť Google používať na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým zákazník / používateľ používa internetový obchod. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na danej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .
 6. Odporúčame, aby si Klient/Používateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby sa oboznámil s pravidlami používania súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov Google Analytics.
 7. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách Zákazníka / Používateľa zhromaždené reklamnou sieťou Google, Zákazník / Používateľ môže prezerať a upravovať informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/ .
 8. Na webovej stránke internetového obchodu sú zásuvné moduly, ktoré môžu prenášať údaje o zákazníkoch/používateľoch správcom, ako sú: Mapy Google, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI SA, Google.
 9. Za účelom riadneho vykonávania Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca údajov zdieľať údaje Zákazníkov/Používateľov s kuriérskymi subjektmi. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v internetovom obchode sú dostupné na: https://interlook.pl/slo-delivery.html .
 10. Za účelom riadneho vykonávania Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca zdieľať údaje Zákazníkov/Používateľov s online platobnými systémami. Aktuálne dostupné spôsoby platby vo forme platieb vopred v Internetovom obchode sú dostupné na: https://interlook.pl/slo-payments.html .

11. Spravodajca

 1. Zákazník môže súhlasiť so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami výberom príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v príslušnej záložke. V prípade udelenia takéhoto súhlasu budú Zákazníkovi / Používateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu zasielané informácie (Newsletter) Internetového obchodu, ako aj ďalšie obchodné informácie zasielané Predávajúcim.
 2. Zákazník sa môže kedykoľvek sám odhlásiť z odberu Newslettera zrušením zaškrtnutia príslušného políčka na stránke svojho účtu alebo prejdením na formulár https://interlook.pl/newsletter.php kliknutím na príslušný odkaz v obsahu každého Newslettera. alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu.

12. Účet

 1. Zákazník/Užívateľ nesmie umiestňovať obsah do Internetového obchodu ani poskytovať Predávajúcemu obsah, vrátane názorov a iných údajov protiprávneho charakteru.
 2. Zákazník/Používateľ získa prístup k Účtu po registrácii.
 3. Zákazník / Používateľ v rámci registrácie uvedie typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov firmy, NIP, údaje pre vystavenie predajného dokladu, prepravné údaje, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/Užívateľ zabezpečuje pravdivosť údajov, ktoré uviedol v registračnom formulári. Registrácia vyžaduje pozorné prečítanie Pravidiel a označenie na registračnom formulári, že Zákazník/Užívateľ si prečítal Pravidlá a plne akceptuje všetky ich ustanovenia.
 4. Okamihom udelenia prístupu Zákazníka/Používateľa k Účtu dochádza medzi Predávajúcim a Zákazníkom k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní elektronických služieb ohľadom Účtu na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok stanovených v pravidlách.
 5. Registráciou účtu na niektorej zo stránok Internetového obchodu sa zároveň rozumie registrácia umožňujúca prístup na iné stránky, kde je Internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/Užívateľ môže zmluvu o poskytovaní elektronických služieb kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vypovedať tak, že o tom informuje Predávajúceho e-mailom alebo písomne ​​na adresu Správcu údajov uvedenú v bode 1. bod 2 týchto Ochrana osobných údajov a Zásady používania súborov cookie.
 7. Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb ohľadne Účtu v prípade prerušenia poskytovania alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušením zákona alebo ustanovení zákona zo strany Zákazníka / Používateľa. Nariadenia, ako aj v prípade nečinnosti Zákazníka/Užívateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa vypovedá so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že opätovná registrácia Účtu bude vyžadovať súhlas Predávajúceho.
pixelpixelpixelpixel